Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dopisanie / skreślenie współwłaściciela

Co powinienem wiedzieć?

Dopisanie / skreślenie współwłaściciela można dokonać jedynie w urzędzie, który wydał dowód rejestracyjny. Jeżeli następuje również zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie:  -> Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania, zmiana stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym). Będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli właściciel  nie zawiadomi starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

W przypadku zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu – każdy nabywca/zbywca podlega karze pieniężnej jeśli nie dopełni obowiązku. Dotyczy to zarówno w odniesieniu do osoby, która nabyła lub zbyła udział we współwłasności pojazdu jako jeden z jego współwłaścicieli.
Jak zgłosić zawiadomienie o nabyciu pojazdu?
-> Nabycie pojazdu (Zawiadomienie o nabyciu pojazdu).
Jak zgłosić zbycie pojazdu?
-> Zbycie pojazdu (Zgłoszenie sprzedaży pojazdu /zbycia).

Po skompletowaniu załączników wraz z wnioskiem i przed rozpoczęciem załatwiania sprawy zachęcamy do  wstępnej weryfikacji dokumentów na stanowisku „Informacja o rejestracji pojazdów” w sali obsługi Rejestracji pojazdów na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / właściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W przypadku kompletnych i zgodnych dokumentów sprawa załatwiana jest „od ręki” przy złożeniu wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o rejestrację / czasową rejestrację / wyrejestrowanie pojazdu - oryginał,
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym.
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał,
 4. Oświadczenie KM
  W przypadku małżonków, którzy posiadają pojazd należący do ich wspólnoty majątkowej - stosowne oświadczenie.
 5. W innych przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: oryginały dowodów własności (np. umowa darowizny, sprzedaży, w przypadku banku - umowa przewłaszczenia) dotyczące danego udziału w pojeździe.
 6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania.
 7. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 8. Dowód opłaty za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy - oryginał.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Dopisanie/skreślenie współwłaściciela podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydania decyzji administracyjnej zmieniającej.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie nie ma możliwości uiszczania opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za dopisanie / skreślenie współwłaściciela:
10 zł Dopisanie/skreślenie współwłaściciela
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Przygotować oświadczenie, jeżeli pojazd należy do wspólnoty majątkowej małżonków.
lub:
W przypadkach nie dotyczących wspólnoty majątkowej małżonków: przygotować dowód własności (np. umowa darowizny, sprzedaży) danego udziału w pojeździe.

Krok 2
Wypełnić wniosek o rejestrację.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „A”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 6
Przy złożeniu kompletu dokumentów następuje „od ręki” wydanie decyzji zmieniającej do decyzji o rejestracji oraz wpis do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019 r. poz. 2130).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 6. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.26/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-17 08:24:22
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-17 08:24:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz04-09-2020 12:40:36
2Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 07:23:37
3Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz17-07-2020 09:19:34
4Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz17-07-2020 08:24:22