Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Dowód osobisty - dziecko do 5 lat

Dowód osobisty - dziecko do 5 lat

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dowód osobisty – złożenie wniosku o wydanie dowodu dla dziecka do 5 lat

Co powinienem wiedzieć?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • w formie pisemnej – w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza,
 • w formie dokumentu elektronicznego – w drodze przekazania do siedziby organu dowolnej gminy wniosku w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Uwaga!
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Uwaga!
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Osoby przebywające na terenie miasta Gliwice, proszone są o kontakt telefoniczny w tej sprawie: (32) 239 11 28 lub (32) 238 54 36 celem zapewnienia przyjęcia wniosku w miejscu ich pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się one znajdują.

Uwaga!
Dowody osobiste wydane na podstawie wniosków złożonych od dnia 04-03-2019 r. posiadają warstwę elektroniczną.
Tzw. e-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który jest bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. E-dowód  wydany dla dziecka do 5 lat posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowo e-dowód to bezpieczne narzędzie, które ma umożliwiać:

 1. korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach);
 2. komunikację z:
 • administracją publiczną
 • służbą zdrowia

W warstwie elektronicznej umieszczono dodatkowo certyfikat:

 • potwierdzenia obecności – nie wymaga kodu PIN

Certyfikat potwierdzenia obecności jest zamieszczany w każdym e-dowodzie i nie wymaga ustalania i wprowadzania kodu PIN. Jest dostępny od momentu wydania dowodu osobistego. Będzie służył w przyszłości do potwierdzania obecności w określonym czasie i miejscu (np. w placówkach służby zdrowia).

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wieku, natomiast pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • niezwłocznie - w przypadkach:
  • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, za wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,
  • zmiany wizerunku twarzy dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,
  • przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej RP przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 • na żądanie wymiany dowodu osobistego – w przypadkach wymiany:
  • na dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Uwaga!
Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dotychczasowego dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dotychczasowych dowodach osobistych nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Uwaga!
Dowody osobiste wydane przed dniem 04 marca 2019 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 • z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do w/w organów przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadkach zmiany wizerunku twarzy,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku upływu terminu ważności, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego,
 • z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
 • z chwilą zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w przypadku, zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • z dniem zgłoszenia utraty dowodu osobistego, w przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa,
 • po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie oraz uprawniającym do przekraczania granic państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie zawartych umów.

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego może:

 • Rodzic, opiekun prawny w imieniu dziecka do 5 lat.

Uwaga!
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka w wieku do 5 lat nie wymaga jego obecności przy składaniu wniosku.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Dowód osobisty winien być gotowy do odbioru nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  - wypełniony formularz.
 2. 1 fotografia:
 • aktualna i kolorowa (nie czarno – biała),

 • odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dowód osobisty,

 • o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość,

 • odwzorowująca naturalny kolor skóry,

 • obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,

 • pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami,

 • przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (en face), z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

 • powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • powinna zostać wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Uwaga!

Fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Wyjątki:

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Dotychczasowy dowód osobisty o ile dokument taki został wydany i nie została zgłoszona jego utrata – do wglądu.

 2. Ważny dokument paszportowy – w przypadku jego posiadania lub inny dokument zawierający fotografię – do wglądu.

 3. Dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu – dotyczy osób które nabyły obywatelstwo polskie.

 4. Dowód osobisty lub dokument paszportowy rodzica, opiekuna prawnego – do wglądu.

 5. Dokument potwierdzający opiekę prawną – do wglądu – w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego w imieniu dziecka.

 6. Skrócony odpis polskiego aktu urodzenia lub orzeczenie sądu – w przypadku wystąpienia niezgodności danych zawartych w rejestrze dowodów osobistych lub rejestrze PESEL a danymi zawartymi we wniosku.

 7. Dokument poświadczający obywatelstwo polskie – w przypadku wystąpienia dotyczącej obywatelstwa.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego – bez opłaty.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego i uzyskać fotografię (1 szt.) do dowodu osobistego w dowolnym punkcie fotograficznym, który wykonuje taką usługę.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Opis załączników w punkcie 4.

Krok 3
Złożyć dokumenty w Sali Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich - parter budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach - wejście od ulicy Prymasa Wyszyńskiego.

Krok 4
Otrzymać potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, które zawiera przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów – Informacja / Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich.

Telefony:

 • Informacja BOI: (32) 239 11 65 lub (32) 239 12 54.
 • Sala Obsługi Interesanta Wydziału Spraw Obywatelskich: (32) 239 12 46, (32) 239 12 25, (32) 239 12 03, (32) 239 13 40, (32) 239 13 44 lub (32) 239 13 45.

E-mail: so@um.gliwice.pl

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić częściowo elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO - Dowody osobiste

Numer karty

SO.70/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMariusz Magierski
Data wytworzenia informacji2020-07-27 08:32:15
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 08:32:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuAlicja Banach27-07-2020 08:47:58
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach27-07-2020 08:32:15