Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Dziennik budowy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Dziennik budowy – wydanie

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany przez właściwy organ.
O wydanie dziennika budowy występuje inwestor po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego oraz sieci (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy Prawo budowlane) wobec którego nie wniesiono sprzeciwu, przedkładając wniosek wraz z dziennikiem budowy celem jego rejestracji.
Uwagi:
Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wydania duplikatu dziennika budowy.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor lub działający w jego imieniu pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia:

 1. w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo,
 2. w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia.
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ostemplowanie przedłożonego dziennika budowy
 2. Dziennik budowy formatu A4 z ponumerowanymi stronami – oryginał i kopia (dziennik budowy należy zakupić we własnym zakresie)
 3. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez inwestora wraz z opłatą skarbową 17 zł, (wpłaty należy dokonać bezgotówkowo na rachunek tutejszego Urzędu przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie dziennika budowy nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł
(od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej https://bip.gliwice.eu/formularze

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów (aktualnie stanowisko nieczynne do odwołania).

Krok 3
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załączonym dziennikiem budowy należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest zarejestrowany i opieczętowany dziennik budowy, który odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem wydziału prowadzącym sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z dziennikiem budowy można przesłać drogą pocztową.
Zarejestrowany dziennik budowy należy odebrać osobiście lub przez pełnomocnika.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Wydanie dziennika budowy.
 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 963).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Kategoria sprawy:

AB - Pozwolenie na budowę

Numer karty

AB.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-09 08:21:06
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-09 08:21:06
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana tytułu dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:31:38
2Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:21:18
3Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz09-07-2020 08:21:06