Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Co powinienem wiedzieć?

- Gleboznawczą klasyfikację gruntów przeprowadza starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta):

 • z urzędu:
 1. na gruntach, które nie zostały dotychczas sklasyfikowane;
 2. na gruntach zmeliorowanych - po upływie 3 lat od wykonania urządzeń melioracji wodnych;
 3. na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym;
 4. na gruntach, na których starosta zarządził przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków albo okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - w przypadku zmiany użytków gruntowych na gruntach podlegających klasyfikacji;
 5. po wystąpieniu klęski żywiołowej powodującej zmiany środowiska glebowego;
 6. po zalesieniu gruntów na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji gruntów i budynków

- Projekt ustalenia klasyfikacji opracowuje po przeprowadzeniu czynności klasyfikacyjnych w terenie upoważniony przez starostę (w miastach na prawach powiatu – prezydenta miasta) klasyfikator;

- W przypadku klasyfikacji przeprowadzonej na wniosek, starosta zawiadamia właściciela o możliwości zgłaszania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji;

- W przypadku klasyfikacji przeprowadzanej z urzędu starosta zawiadamia właścicieli o miejscu i terminie wyłożenia na okres 14 dni do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na co najmniej 14 dni przed tym terminem. Zastrzeżenia do projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane w okresie jego wyłożenia;

Kto może załatwić sprawę?

- właściciel lub władający gruntami podlegającymi klasyfikacji;
- pełnomocnik właściciela/władającego;

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na wniosek

 1. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 2. Wniosek o udzielenie imiennego upoważnienia klasyfikatorowi do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające nabycie przez wskazanego klasyfikatora kwalifikacji zawodowych);
 3. techniczna dokumentacja geodezyjna i kartograficzna przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzona przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego;
 4. oklauzulowany przez starostę projekt ustalenia klasyfikacji gruntów sporządzony przez upoważnionego klasyfikatora;
 5. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa ewentualnie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP jeżeli właściciel/władający ustanowił pełnomocnika;
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz za wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wydanie decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł;

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożenie wniosku o ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (formularz dostępny wyżej - w punkcie 4. Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty);

Krok 2
Złożenie wniosku do starosty o udzielenie imiennego upoważnienia klasyfikatorowi do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (formularz dostępny wyżej - w punkcie Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty);

Krok 3
Przeprowadzenie przez upoważnionego klasyfikatora klasyfikacji gruntów oraz zlecenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego dokonania inwentaryzacji czynności klasyfikatora wymagających pomiaru;

Krok 4
Przekazanie staroście do kontroli sporządzonego operatu geodezyjnego i kartograficznego wraz z projektem ustalenia klasyfikacji;

Krok 5
Po przyjęciu operatu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego właściciel/władający składa wniosek o wydanie decyzji orzekającej o klasyfikacji gruntów wraz z załącznikami oklauzulowanymi przez starostę (formularz dostępny wyżej - w punkcie Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty);

Krok 6
Dołączenie dowodu zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł;

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Geodezji i Kartografii, Referat Ewidencji Gruntów -

IV piętro, pokój 414, 417
lub pod numerem tel. 32-239-11-08, 32-238-54-51
e-mail: ge@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP,
 • faksem na nr: 32-239-12-23,

Uwaga:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis bądź w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246);
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji orzekającej o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów służy prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Numer karty

GE.12/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Surowiecka
Data wytworzenia informacji2020-07-21 12:48:02
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-21 12:48:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiany w dokumencieAlicja Banach21-07-2020 12:48:16
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach21-07-2020 12:48:02