Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 • Amatorski połów ryb tj. połów przy pomocy wędki lub kuszy może uprawiać jedynie osoba posiadająca kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego, a jeżeli połów odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa, dodatkowo posiadająca jego zezwolenie.
 • Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
 • Dla mieszkańców Gliwic karty wędkarskie wydaje Prezydent Miasta Gliwice.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 • Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
 • Osoby ubiegające się o wydanie karty wędkarskiej powinni do wniosku dołączyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb zdany w jednej z  dwóch komisji egzaminacyjnych działających na terenie miasta tj.:
     - Koło PZW nr 13 Gliwice, siedziba przy ul. Jagiellońskiej 16,
     - Koło PZW nr 14 Sośnica, siedziba przy ul. Jesiennej.

  Zaświadczenia z komisji spoza terenu miasta nie mogą być podstawą wydania karty wędkarskiej dla mieszkańca Gliwic.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca lub pełnomocnik (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun prawny).

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek w sprawie wydania karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego
 2. Dowód uiszczenia opłaty administracyjneh (otrzymany w kasie, banku lub wydrukowany z Internetu).
 3. Jeden z poniższych dokumentów:
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb (oryginał) w jednej z  dwóch komisji egzaminacyjnych działających na terenie miasta Gliwice,
  • stara karta wędkarska – w przypadku wymiany,
  • oświadczenie o przyczynie utraty karty.
 4. Aktualna fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm).
 5. Dowód osobisty - do wglądu.
 6. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku, gdy wnioskodawca wyznaczył pełnomocnika (wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata administracyjna za wydanie karty wędkarskiej wynosi 10,00 zł

Powyższą opłatę administracyjną dokonać można:

 • w opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21)    umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju (bez dodatkowych opłat prowizyjnych),
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514
(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy nr rachunku IBAN:
PL03 1050 1230 1000 0022 7694 9514
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju (bez dodatkowych opłat prowizyjnych),
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata administracyjna za wydanie karty wędkarskiej:
10 zł Opłata za wydanie karty wędkarskiej
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wydanie karty (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, wniosek powinien być podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego np. „Jan Kowalski – ojciec”).

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Wnieść opłatę.

Krok 4
Złożyć dokumenty na stanowisku Wydziału Środowiska w Biurze Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
Odbiór karty:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (należy przynieść pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę),
 • pocztą na adres korespondencyjny podany na wniosku.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Biuro Obsługi Interesantów 32-239-12-36, 32-238-54-45
Pokój 331 - III piętro
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). (W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni).
Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2168).
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice (art.127 § 2 i art. 129 § 1 i 2 KPA).

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR - Karta wędkarska

Numer karty

ŚR.5/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAgnieszka Setnik
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:23:35
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:23:35
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:23:35