Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta

Licencja taxi

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego zamierzająca prowadzić działalność w powyższym zakresie.
 2. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się na okres od dwóch do pięćdziesięciu lat.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze, gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 2. Aktualny wykaz pojazdów
  Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  1. markę, typ
  2. rodzaj/przeznaczenie
  3. numer rejestracyjny
  4. numer VIN
  5. wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji (przedsiębiorca, członkowie zarządu) - licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką, licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, licencja na wykonywanie transportu drogowego samochodem osobowym i pojazdem przeznaczonym do przewozu od 7 do 9 osób łącznie z kierowcą
  - oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
 4. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?").
 6. Pełnomocnictwo KM
  - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy pobiera się opłaty w wysokości:

 1. 200 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 2. 250 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 3. 300 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Zgodnie § 4 pkt 5 ww. rozporządzenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jednego lub więcej pojazdów pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie licencji.

Dodatkowo na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 5 ww. rozporządzenia za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

Przykład: Opłata za licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką ze zgłoszeniem jednego pojazdu na okres 15 lat (+ wydanie wypisu) wyniesie 222 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisu) 244 zł, dla trzech 266 zł.)

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie licencji.

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką - wydanie:
200 zł w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
250 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
300 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat
Opłata za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:
22 zł od 2 do 15 lat
27,50 zł powyżej 15 do 30 lat
33 zł powyżej 30 do 50 lat
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 z późn. zm.);
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.);
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowegow zakresie przewozu osób taksówką następuje w drodze decyzji, na którą służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwic w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawado wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Numer karty

KM.98/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-11 14:07:43
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-11 14:07:43
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach11-08-2020 14:07:43