Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Organizacja zgromadzenia

Organizacja zgromadzenia

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zawiadomienie o zamiarze organizacji zgromadzenia

Co powinienem wiedzieć?

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolność do czynności prawnych.
W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy -  w przypadku organizacji zgromadzenia na obszarze miasta Gliwice Prezydenta Miasta Gliwice – o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia zawiadamia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Rejestracja zawiadomienia dokonywana jest z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

Przewodniczącym zgromadzenia jest:

 1. organizator zgromadzenia będący osoba fizyczną, chyba, że inna osoba fizyczna wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia - formularz "Oświadczenia przewodniczącego zgromadzenia" do pobrania poniżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?";
 2.  osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - formularz "Oświadczenia przewodniczącego zgromadzenia" do pobrania poniżej w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?";

Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się jeżeli:

 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13;
 3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Wykaz zgromadzeń na terenie miasta Gliwice, dostępny jest na stronie internetowej: Zgromadzenia.

Kto może załatwić sprawę?

Organizator zgromadzenia.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia - w przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Niezwłocznie – w przypadku, gdy zawiadomienie spełnia wymogi ustawy prawo o zgromadzeniach.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu

Uwaga!

 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko organizatora, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • o informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował;

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia
  - pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

  Uwaga: W przypadku wniesienia zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 2. Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
  Uwaga!
  Proponowany format zdjęcia 35 x 45 mm – jak do dowodu osobistego.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie dotyczy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić formularz zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Krok 2
Skompletować wymagane załączniki do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Opis załączników w punkcie "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?".

Krok 3
Złożyć dokumenty na jeden ze sposobów:

 • w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich - pokój 218, II piętro budynku Urzędu;
 • w Biurze Podawczym - hol na parterze Urzędu Miejskiego;
 • korespondencyjnie na adres Urzędu Miejskiego;
 • faksem: 32 238-55-13;
 • pocztą elektroniczną – so@um.gliwice.pl

Krok 4
Przyjęcie przez organ gminy treści zawiadomienia i powiadomienie organizatora zgromadzenia oraz właściwych organów, o prawidłowym zgłoszeniu zgromadzenia, wydanie identyfikatora przewodniczącemu zgromadzenia lub wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia.

Uwaga!
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia powyższych wymogów organizator zgromadzenia jest niezwłocznie informowany o stwierdzonych brakach formalnych.

Decyzję o zakazie zgromadzenia wydaje się nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się niezwłocznie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Decyzję uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich
pokój 218, II piętro
Telefony: 32-238-54-34 lub 32-239-11-18
E-mail: so@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 631).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do  sądu okręgowego właściwego na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga!
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich

Kategoria sprawy:

SO – Zgromadzenia

Numer karty

SO.26/U
Tagi: zgromadzenie
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćDamian Cichorz
Data wytworzenia informacji2020-07-28 08:51:13
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 08:51:13
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 08:51:13