Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek leśny - osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby fizyczne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku leśnego od osób fizycznych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o lasach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż bądź zmiana sposobu użytkowania gruntu leśnego).

Jeżeli grunt leśny stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym, wszyscy współwłaściciele składają odrębnie informację o lasach w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli grunt leśny stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

-> Podatek leśny - osoby prawne

W sytuacji, gdy na gruncie leśnym znajdują się budynki gospodarcze, grunt zostaje opodatkowany podatkiem leśnym, z kolei budynek podatkiem od nieruchomości. Ponadto, w sytuacji, gdy na terenie gruntu prowadzi się działalność gospodarczą inną niż leśna, grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

-> Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz, jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym)

-> Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Obowiązek składania informacji o lasach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień (na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie (np. nabycie gruntu leśnego nastąpiło 12 lipca 2020 r., więc obowiązek podatkowy powstaje od 1 sierpnia 2020 r.)

Ponadto, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie (np. 21 maja 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu użytkowania gruntu leśnego, w związku z tym zmiana wysokości podatku następuje od 1 czerwca 2020 r.)

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. zbycie gruntu leśnego nastąpiło 12 lipca 2020 r., obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia tego miesiąca, a więc 31 lipca 2020 r.)

 1. Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 1. Podmiot opodatkowania

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz samoistny,
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   
 1. Stawki podatku leśnego

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi:

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej

obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

-> Aktualne stawki podatku leśnego

 1. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

Podatek leśny jest płatny w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września
 • do 15 listopada.

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku podatkowego, a decyzja nie została doręczona w terminie, co najmniej 14 dni przed ustawowym terminem płatności, wtedy I rata płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wpłaty z tytułu podatku leśnego można dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (numer konta bankowego podany jest na decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości) lub bezpośrednio w placówkach Banku Śląskiego na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian na rok 2021:

 1. IL-1 za 2021 - Informacja o lasach - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 2. ZIL-1 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 3. ZIL-2 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 4. ZIL-3 za 2021 - załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

W przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:

 • akt notarialny,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • postanowienie o nabyciu spadku,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • protokół zdawczo – odbiorczy,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Przedmiotowe druki są również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 453 mieszczącym się na IV piętrze

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie druki dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
-> Aktualne stawki podatku leśnego

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk informacji o lasach oraz jeśli to wymagane również załączniki.

Krok 2
Przygotować:

 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny, umowę najmu (dzierżawy) lub dokument potwierdzający zmianę stanu faktycznego.

Krok 3
Zweryfikować poprawność wypełnionego druku w punkcie informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów.

Krok 4
Zweryfikowany druk złożyć w Biurze Podawczym.

Krok 5
Decyzja ustalająca wysokość podatku leśnego dostarczana jest każdemu ze współwłaścicieli na adres zameldowania (lub korespondencji) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów
  tel. 32-238-54-88
 2. Referat wymiaru podatku (RWp) – IV piętro
  pokój 453 – tel. 32-239-11-92
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1126).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-09 08:25:11
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 08:25:11
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach09-09-2020 08:25:11