Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania (np. zakup, sprzedaż nieruchomości, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym, wszyscy współwłaściciele składają odrębnie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień (na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie (np. nabycie nieruchomości nastąpiło 24 maja 2020 r., więc obowiązek podatkowy powstaje od 1 czerwca 2020 r.)

Ponadto, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie (np. 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, w związku z tym zmiana wysokości podatku następuje od 1 maja 2020 r.)

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. zbycie nieruchomości nastąpiło 2 lipca 2020 r., obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia tego miesiąca, a więc 31 lipca 2020 r.)

Zgodnie ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku realizacji nowej inwestycji obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, kiedy to zakończono budowę albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części (np. zakończenie budowy / rozpoczęcie użytkowania nastąpiło we wrześniu 2019 r., obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2020 r.)Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • Grunty,
 • Budynki lub ich części,
 • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 1. Podmiot opodatkowania

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz samoistny,
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny (użytkownik, najemca, dzierżawca) nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 1. Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości, na każdy rok podatkowy, uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
-> Aktualne stawki podatku od nieruchomości

 1. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest płatny w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września
 • do 15 listopada.

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje w ciągu roku podatkowego, a decyzja nie została doręczona w terminie, co najmniej 14 dni przed ustawowym terminem płatności, wtedy I rata płatna jest w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Wpłat z tytułu podatków od nieruchomości można dokonywać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (numer konta bankowego podany jest na decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości) lub bezpośrednio w placówkach Banku Śląskiego na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.
W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej informacji wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian na rok 2021:

 1. IN-1 za 2021 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 2. ZIN-1 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 3. ZIN-2 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 4. ZIN-3 za 2021 - załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104) przeznaczony do składania w gminie Gliwice

W przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:

 • akt notarialny,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • postanowienie o nabyciu spadku,
 • akt poświadczenia dziedziczenia,
 • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • protokół zdawczo – odbiorczy,
 • informacja o oddaniu do użytkowania budynku lub jego części(zawiadomienie o zakończeniu budowy),
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Przedmiotowe druki są również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 453, 454, 456, 457, 458, 459 mieszczących się na IV piętrze

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie informacji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty.
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz jeśli to wymagane również załączniki,

Krok 2
Przygotować:

 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny, umowę najmu (dzierżawy) lub dokument potwierdzający zmianę stanu faktycznego.

Krok 3
Zweryfikować poprawność wypełnionego druku w punkcie informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów

Krok 4
Zweryfikowany druk złożyć w Biurze Podawczym.

Krok 5
Decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości dostarczana jest każdemu ze współwłaścicieli na adres zameldowania (lub korespondencji) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów tel. 32-238-54-88
 2. Referat Wymiaru Podatku (RWp) – IV piętro
  pokój 453 – tel. 32-239-11-92
  pokój 454 – tel. 32-239-11-98
  pokój 456 – tel. 32-238-54-57
  pokój 457 – tel. 32-238-54-98
  pokój 458 – tel. 32-239-13-09
  pokój 459 – tel. 32-239-13-08
 3. e-mail: po@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z załącznikami można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1104);
 4. Uchwała Nr IX/161/2019 Rady Miasta z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-09 11:24:22
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-09 11:24:22
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach09-09-2020 11:24:22