Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku od środków transportu

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od środków transportowych

Podatnicy podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych) są obowiązani:

 • do składania, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • korygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo stwierdzenia, że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli środek transportu stanowi współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym wszyscy współwłaściciele składają odrębnie deklaracje na podatek od środków transportowych zgodnie z powyższymi zasadami.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub
z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportu są:
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.
   
 1. Podmiot opodatkowania

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoba fizyczna i osoba prawna będąca właścicielem środka transportowego,
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacz środka transportowego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
   
 1. Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

-> Aktualne stawki podatku od środków transportowych

 1. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportu

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

 1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego - II rata,
 1. po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatnicy, uiszczają podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Brak.

Podatnik jest zobligowany do samoobliczenia wysokości podatku od środków transportowych, złożenia deklaracji na podatek lub ich korekt w terminach określonych w ustawie oraz wpłaty rat podatku bez wezwania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych
 3. W przypadku składania korekty deklaracji na podatek od środków transportu należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
 4. W przypadku nabycia, zbycia środka transportowego lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.: fakturę lub umowę na podstawie której środek transportowy został zbyty lub nabyty.

Przedmiotowe druki są również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 467 mieszczącym się na IV piętrze.

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie druki dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych

 • osoby fizyczne:
 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

 • osoby prawne:
 1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
-> Aktualne stawki podatku od środków transportowych

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk deklaracji na podatek od środków transportu wraz z załącznikami.

Krok 2
W razie potrzeby zweryfikować poprawność wypełnionego druku w pokoju 467 na IV piętrze.

Krok 3
Złożyć druk w Biurze Podawczym.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Wymiaru Podatków (RWP) IV piętro
pokój 467– tel. 32-238-56-60, 32-238-56-40

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
 3. Uchwała Nr X/218/2015 Rady Miasta w Gliwicach z dnia 8 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice;
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2436).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,

Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-14 07:41:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 07:41:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 07:41:44