Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Podatek rolny - osoby prawne

Podatek rolny - osoby prawne

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie (zmiana) wysokości podatku rolnego od osób prawnych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym

Podatnicy podatku rolnego są obowiązani:

 • składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować przedmiotowe deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo stwierdzenia że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Jeżeli grunt rolny stanowi współwłasność dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W związku z tym wszyscy współwłaściciele składają odrębnie deklaracje na podatek rolny zgodnie z powyższymi zasadami.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

W sytuacji, gdy na gruncie rolnym znajdują się budynki, grunt zostaje opodatkowany podatkiem rolnym, z kolei budynek podatkiem od nieruchomości. Ponadto, w sytuacji, gdy na terenie gruntu prowadzi się działalność gospodarczą inną niż rolnicza, grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

-> Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień (na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

 1. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie.

Ponadto, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 1. Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 1. Podmiot opodatkowania

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel gruntów,
 • użytkownik wieczysty gruntów,
 • posiadacz samoistny gruntów,
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo
 • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych;
   
 1. Stawki podatku rolnego

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

-> Aktualne stawki podatku rolnego

 1. Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Podatek rolny jest płatny w 4 proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września
 • do 15 listopada.

Od 1 stycznia 2016 roku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Obliczony w deklaracji podatek należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu miasta.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

W sytuacji, gdy wypełniony i podpisany przez podatnika druk zostaje jedynie złożony w Biurze Podawczym pełnomocnictwo nie jest wymagane.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Brak.

Podatnik jest zobligowany do samoobliczenia wysokości podatku rolnego, złożenia deklaracji na podatek lub ich korekt w terminach określonych w ustawie oraz wpłaty rat podatku bez wezwania.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Formularze obowiązujące w przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian
w 2021 roku:

 1. DR-1 za 2021 - Deklaracja na podatek rolny - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 2. ZDR-1 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 3. ZDR-2 za 2021 - załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz przeznaczony do składania w gminie Gliwice
  Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105) przeznaczony do składania w gminie Gliwice
 4. W przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian należy przedłożyć dokumenty potwierdzające zaistniały stan faktyczny np.:
 • akt notarialny,
 • wypis z ksiąg wieczystych,
 • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków,
 • umowę najmu lub dzierżawy,
 • protokół zdawczo – odbiorczy,
 1. W przypadku składania korekty deklaracji na podatek rolny należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Przedmiotowe druki są również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pokoju 467 mieszczącym się na IV piętrze

W przypadku załatwiania spraw dotyczących lat poprzednich należy pobrać odpowiednie druki dostępne w dziale Archiwalne druki.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. UPL-1P pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. OPL-1P zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie deklaracji w sprawie podatku wraz z załącznikami - jest wolne od opłat.
-> Aktualne stawki podatku rolnego

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł UPL-1P - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić odpowiedni druk deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikami.

Krok 2
W razie potrzeby zweryfikować poprawność wypełnionego druku w pokoju 467 na IV piętrze.

Krok 3
Złożyć druk w Biurze Podawczym.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Wymiaru Podatków (RWP) IV piętro
pokój 467– tel. 32-238-56-60, 32-238-56-40

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Sprawdź możliwość załatwienia sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link:

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.);
 2. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333);
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1105).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/ zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.8/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-14 10:29:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 10:29:23
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 10:29:23