Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie

Co powinienem wiedzieć?

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę  uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
 • w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu
 • w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy-w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji
 • która uzyskała za granicą prawo jazdy, a to prawo jazdy został zatrzymane lub uprawnienie do kierowania pojazdami zostało cofnięte – w okresie obowiązywania zatrzymania prawa jazdy lub cofnięcia uprawniania

Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami wydaje starosta (prezydent miasta), w przypadku:

 1. stwierdzenia
  • na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań  psychologicznych do kierowania pojazdem
  • utraty kwalifikacji na podstawie wyniku egzaminu państwowego
 2. orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

O przywrócenie cofniętego uprawnienia można się ubiegać po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie lub po uzyskaniu zgody na prowadzenie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (egzamin państwowy teoria i praktyka) podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie cofniętego uprawnienia, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

Osoba ubiegająca się o  przywrócenie cofniętego uprawnienia winna zapoznać się również  z opisem usługi:
-> Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Osoba składająca wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia z jednoczesnym zgłoszeniem zmiany miejsca zamieszkania (z innej miejscowości na Gliwice) lub zmianą ważności dokumentu (ważność orzeczenia lekarskiego) winna zapoznać się również  z opisem usługi:
-> Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazdy
-> Zmiana ważności prawa jazdy

Kto może załatwić sprawę?

Posiadacz prawa jazdy lub osoba przez niego upoważniona.
Pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę można pobrać:

 • w formie elektronicznej -> wzór pełnomocnictwa do pobrania niżej - w dziale "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty".
 • osobiście w formie papierowej -> w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego).
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Przywrócenie cofniętego uprawnienia osobie, której okres cofnięcia nie przekroczył 1 roku następuje:

 • po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie
 • uiszczeniu opłaty ewidencyjnej

Przywrócenie cofniętego uprawnienia osobie, której okres cofnięcia przekroczył 1 rok następuje:

 • po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego zatrzymanie
 • 2 dni robocze - czas w jakim organ  wydaje profil kandydata na kierowcę (PKK) - umożliwiający poddanie się egzaminowi kontrolnemu)
 • pozostały czas oczekiwania uzależniony jest od poddania się (z wynikiem pozytywnym) przez wnioskodawcę egzaminowi kontrolnemu
   

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia
 2. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Uwaga!
 1. jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Jednak podobne zdjęcie - w okularach - musisz mieć w dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 2. jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Jednak podobne zdjęcie - z nakryciem głowy - musisz mieć na dokumencie tożsamości. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy wydane przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami - o ile jest wymagane;
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - o ile jest wymagane;
 3. Pełnomocnictwi KM
  - w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

Ww. dokumenty stanowią podstawę do uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK) przed przystąpieniem do egzaminu państwowego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Przywrócenie cofniętego uprawnienia osobie, której okres cofnięcia nie przekroczył 1 roku, przekroczył 1 rok lub ustały przyczyny cofnięcia uprawnień:

 • Opłata za wydanie decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia (opłata jest pobierana tylko w przypadku gdy została wydana kierowcy decyzja o cofnięciu uprawnień)
  - wynosi 0,50 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOPUK)
 • Opłata za wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową
  - wynosi 1 zł (opłata ewidencyjna z dopiskiem KOMOPJ_AL)

Wpłat z tytułu z przywrócenia cofniętego uprawnienia dokonać można:

 • w Opłatomatach (zlokalizowanych na parterze w urzędzie na ul. Zwycięstwa 21) umożliwiających dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką,
 • za pośrednictwem platformy internetowej: gliwice.oplatyurzedowe.pl,
 • we wszystkich placówkach ING Banku Śląskiego na terenie całego kraju (bez dodatkowych opłat prowizyjnych), 
 • na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
rachunek w ING BSK S.A.
nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

z właściwym dopiskiem w zakresie opłaty ewidencyjnej.

 • W przypadku, gdy płatnikiem jest inna osoba niż wnioskodawca w tytule przelewu należy wskazać imię , nazwisko, PESEL osoby, której wpłata dotyczy tj. danych które pozwolą organowi na zidentyfikowanie osoby, dla której ma zostać wydany dokument prawa jazdy.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy stanowi integralną część wniosku i należy go fizycznie załączyć do wniosku lub przekazać drogą elektroniczną na adres: km@um.gliwice.pl.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie:
0,50 zł Wysokość opłaty za przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami
Opłata za wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową:
1 zł Wysokość opłaty za wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o zwrot prawa jazdy:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy do pobrania w formie elektronicznej (w dziale wyżej "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty")
 • wniosek  do pobrania w formie papierowej w informacji głównej Biura Obsługi Interesantów (parter Urzędu Miejskiego)

Krok 2
Przygotować załączniki do ww. wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji (o ile jest wymagane)  wg pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?"
 • fotografia zgodna z wymaganiami opisanymi w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?"
 • orzeczenie lekarskie zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?" o ile jest wymagane
 • orzeczenie psychologiczne zgodne z wymaganiami opisanymi w pkt  "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?" o ile jest wymagane
 • pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)
 • dowód osobisty (do wglądu)

Krok 3
Złożyć dokumenty o przywrócenie cofniętego uprawnienia celem wydania decyzji o przywróceniu uprawnień lub uzyskania profilu kandydata na kierowcę (PKK) przed przystąpieniem do egzaminu:
Referat Praw Jazdy pokój pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego

Krok 4
Sprawdzić stan realizacji sprawy i korespondencji - bezpośrednio wg pkt "Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?"

Krok 5
Odbiór dokumentu:
Prawo jazdy wydaje się uprawnionej osobie, w zależności od określonego we wniosku sposobu jego przekazania:

 • bezpośrednio Wydział Komunikacji / Referat Praw Jazdy Urzędu Miejskiego
 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 • po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej za wydanie decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia (o ile jest wymagana)

 

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Praw Jazdy - pokoje 310/314/315
III piętro Urzędu Miejskiego
Tel. 32-239-11-96 / 32-238-54-70 / 32-239-11-81 / 32-238-56-52
E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku
- Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1100 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz.1546 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz. 2546),
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2019, poz. 1659),
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie badań  psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Praw Jazdy

Kategoria sprawy:

KM - Prawa jazdy

Numer karty

KM.58/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJoanna Macuga
Data wytworzenia informacji2020-08-10 08:17:49
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-10 08:17:49
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach10-08-2020 08:17:49