Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Rozbiórka - pozwolenie

Rozbiórka - pozwolenie

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Rozbiórka obiektów budowlanych - pozwolenie

Co powinienem wiedzieć?

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia nie wymaga rozbiórka

 • budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Uwagi:

Zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane, roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 7 lokali tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 7 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Decyzje o pozwoleniu na budowę wydawane są w terminie 1-go miesiąca, od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie  skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Informacja: Średni czas załatwiania sprawy wynosi ok. 30 dni po odliczeniu ww. terminów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
 2. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - w przypadku, gdy "Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)" składa więcej niż jeden inwestor do wniosku należy dołączyć formularz B-4 zawierający dane pozostałych inwestorów.

 3. Zgoda właściciela obiektu (w formie pisemnej, nie jest wymagana szczególna forma)

 4. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową 17 zł.

 5. Szkic usytuowania obiektu budowlanego.

 6. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

 7. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 8. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi np.:

  •  pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie na rozbiórkę może być wydane po uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (podstawa prawna – art. 39 ustawy Prawo budowlane).

 9. Projekt rozbiórki obiektu (w zależności od potrzeb).

 10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej m. in. czynności urzędowe w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za pozwolenie na rozbiórkę:
36 zł Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału AB/PP lub w sekretariacie w pok. 516-518.

Krok 2
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów.

Krok 3
Wypełniony i  podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego, wnosząc uprzednio stosowną opłatę skarbową.

Krok 4
Potwierdzeniem wykonania usługi jest decyzja administracyjna, którą odebrać można w siedzibie Urzędu w Wydziale Architektury i Budownictwa osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Kategoria sprawy:

AB - Rozbiórka obiektów budowlanych

Numer karty

AB.4/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-10 12:08:33
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-10 12:08:33
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz10-07-2020 12:08:33