Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu / SPRZEDAŻ - dz. nr 515, obręb Przedmieście, na północ ul. Daszyńskiego

SPRZEDAŻ - dz. nr 515, obręb Przedmieście, na północ ul. Daszyńskiego

 

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990),
ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości

15 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 515, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 060 600,00 zł
Wadium: 106 060,00 zł
Minimalne postąpienie: 10 610,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

mapa_515_Przedmiescie

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28 września 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

 • dz. nr 515, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – grunty orne, o pow. 0,5268 ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta. Kształt działki regularny, zbliżony do mocno wydłużonego prostokąta. Działka częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem zbycia).
Z uwagi na szerokość działki (ok. 15 m) nie nadaje się ona do samodzielnego zagospodarowania na cele mieszkaniowe lub usługowe (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). W przypadku planowanej zabudowy terenu konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
Przedmiotowa działka nie jest skomunikowana z drogą publiczną. Od strony ul. Daszyńskiego możliwa jest realizacja wyłączenie dojścia do działki. Podłączenie przedmiotowej działki bezpośrednio do ulicy Daszyńskiego (z włączeniem nowym zjazdem) nie jest możliwe z uwagi na obowiązujące warunki techniczne dotyczące lokalizacji zjazdów z dróg klasy technicznej Z. Skomunikowanie winno odbywać się poprzez tereny działek sąsiednich, w śladzie planowanych dróg oznaczonych symbolami: 015KDD 1/2 i/lub 016KDD 1/2, a następnie z wykorzystaniem planowanej drogi 07KDL 1/2 z włączeniem ruchu drogowego do ulicy Daszyńskiego w Gliwicach w miejscu istniejącego połączenia. Niniejsze wymaga uzyskania tytułu prawnego w zakresie możliwości przechodu i przejazdu na terenach działek pośrednich (np. na zasadzie ustanowienia służebności drogowej o szerokości min. 5,0 m, o ile ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej) oraz budowy brakujących fragmentów dróg, umożliwiających zapewnienie fizycznej (faktycznej) możliwości przechodu i przejazdu (obecnie wybudowany jest jedynie ok. 100-metrowy odcinek drogi wewnętrznej na działce nr 821/2, w obrębie Przedmieście, o zmiennej szerokości (ok. 6,0 – 6,5 m), zlokalizowany w śladzie planowanej drogi 07KDL 1/2).
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu południowej granicy działki. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 515, obręb Przedmieście, położona jest na terenie, dla którego od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010, 3019.
Zgodnie z ustaleniami tego planu, przedmiotowa działka położona jest na terenach oznaczonych symbolami: 16 M, 17 M, 18 M – co oznacza tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 M do 24 M ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
  2. zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
  3. dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
  4. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

1 MNU – co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNU do 15 MNU ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa,
  2. zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze i inwentarskie) oraz dojazdy,
  3. możliwość realizacji budynków usługowych,
  4. adaptacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów usługowych,
  5. zieleń i ogrody przydomowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samochodowego,
  2. urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, place zabaw,
  3. zieleń i przydomowe ogrody,
  4. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

015 KDD 1/2, 016 KDD 1/2 – co oznacza tereny ulic dojazdowych – projektowanych.
Dla terenów oznaczonych symbolami m.in. od 013 KDD 1/2 do 017 KDD 1/2 ustalone zostało:

 1. przeznaczenie podstawowe:
  1. ulice dojazdowe;
 2. przeznaczenie uzupełniające:
  1. ciągi piesze i rowerowe,
  2. sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.

Ulice dojazdowe oznaczone symbolem KDD, zaliczone zostały w ww. planie do terenów dróg publicznych.
Dla terenów oznaczonych symbolami: 16 M, 17 M, 18 M, 1 MNU, ustalone zostały na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy.

Działka nr 515, obręb Przedmieście, w ww. planie położona jest w granicach:

 • obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą od lotniska,
 • strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 15 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

5. Wadium
Wadium w wysokości 106 060,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 515, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 9 marca 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
 • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2320/20 z 26 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 515, obręb Przedmieście, o powierzchni 0,5268 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Daszyńskiego, z KW nr GL1G/00036169/0, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).

7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 14 kwietnia 2021 r.

7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.

7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).

7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH


Data rozpoczęcia publikacji: 11-01-2021
Data zakończenia publikacji: 15-03-2021

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2021-01-04 14:46:20
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kazek-Baranowska
Data udostępnienia informacji w BIP2021-01-11 06:59:09
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska11-01-2021 06:59:09
2Utworzenie dokumentuMałgorzata Kazek-Baranowska04-01-2021 14:46:20