Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Sprzedaż w przetargu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Gliwice

Co powinienem wiedzieć?

 • Usługa dotyczy nieruchomości dla których w Księdze Wieczystej widnieje zapis – właściciel lub użytkownik wieczysty – Gmina Gliwice
 • Przygotowanie do sprzedaży nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową lub usługową nie odbywa się na wniosek zainteresowanego. Odpowiedzialnym za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przez Urząd jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Publikuje on na stronie internetowej Urzędu, w Miejskim Serwisie Informacyjnym oraz w innej prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, ogłoszenia o przetargach. Ogłoszenia takie publikowane są z  co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
   

Kto może załatwić sprawę?

 • Uczestniczyć w licytacji może osoba, która wpłaciła żądane wadium w terminie.
 • Zakupu nieruchomości może dokonać tylko i wyłącznie osoba (lub pełnomocnik), która wpłaciła wadium i wygrała przetarg.
 • W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 • Upoważniając inną osobę do licytacji w przetargu należy legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być wydane w formie aktu notarialnego (warunek konieczny dla osoby prawnej) lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

3 dni od uznania środków na rachunku bankowym Urzędu, wpłaconych przez wygrywającego przetarg jako cena nabycia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości – potwierdzenie przelewu;
 2. okazanie komisji przetargowej aktualnego odpisu księgi wieczystej potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości przyległych – tylko dla przetargów ograniczonych;
 3. dokument tożsamości osoby obecnej na przetargu;
 4. pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
 5. aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do 3 m-cy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
 6. pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej;
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłaty wynikające  z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu pomniejszona o wpłacone wadium)

Wadium winno być wpłacone w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach

ING Bank Śląski S.A.
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257

z zaznaczeniem „ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej w wyznaczonym przez Urząd dniu.
Opłaty wynikające z protokołu po przetargowego (wylicytowana cena na przetargu pomniejszona o wpłacone wadium).

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wpłacić wadium.

Krok 2
Przystąpić do przetargu.

Krok 3
W przypadku wygrania przetargu wpłacić na konto wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami pozostałą należność z tytułu nabycia nieruchomości (należność wynikająca z protokołu po przetargu zostanie pomniejszona o wpłacone wadium).

Krok 4
Ustalić termin i podpisać akt notarialny.
W przypadku nie wygrania przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia (odwołania, unieważnienia, zakończenia wynikiem negatywnym) przetargu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
przy ul. Jasnej 31A, parter, pok. 16
lub pod numerami tel.: 32-338-64-10, 32-338-64-11, 32-338-64-12
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- SEKAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490),
 2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) - Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (…) do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości stanowiących własność tej jednostki (…).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Numer karty

GN.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Muszyńska
Data wytworzenia informacji2020-07-23 11:56:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-11-02 10:36:51
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 11:56:19