Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Tablice o zmniejszonych wymiarach

Tablice o zmniejszonych wymiarach

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Tablice rejestracyjne – wymiana na tablice o wymiarach zmniejszonych

Co powinienem wiedzieć?

W przypadku wyrażenia przez właściciela pojazdu chęci otrzymania tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach konieczne jest dokonanie wymiany zarówno dotychczasowych tablic rejestracyjnych, jak również kompletu dokumentów w postaci: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych oraz nalepki na szybę pojazdu.

Tablice o zmniejszonych wymiarach zawierają odmienne wyróżniki od tablic wydawanych standardowo. Tym samym właściciel pojazdu zainteresowany wymianą dotychczasowych tablic jest zobligowany do poniesienia kosztów zarówno nowych tablic jak i dokumentów, o których mowa powyżej.

Uwaga:
Wymiary standardowych tablic rejestracyjnych do samochodów: 520 mm x 114 mm (tablica jednorzędowa) lub 305 mm x 214 mm (tablica dwurzędowa).

Nowe, zmniejszone tablice rejestracyjne mają wymiary: 315 mm x 114 mm.

Właścicieli pojazdów zainteresowanych wymianą tablic prosimy o sprawdzenie w pojeździe wymiarów miejsc konstrukcyjnie przystosowanych do oznakowania pojazdów.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) zabrania się umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone i umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych (i tym samym zmiany numeru rejestracyjnego) konieczna jest również wymiana dowodu rejestracyjnego,
co oznacza, że: do wniosku o wymianę tablic należy dołączyć kartę pojazdu oraz dotychczasowe tablice rejestracyjne, jeżeli dla pojazdu była wydana karta pojazdu, trzeba ją dołączyć do wniosku. Jeżeli karta pojazdu zagubiła się, wówczas konieczne będzie uzupełnienie opłaty o opłatę za wydanie wtórnika karty pojazdu.

Przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

Jak uzyskać wtórnik karty pojazdu? -> Wtórnik karty pojazdu (Karta pojazdu-wtórnik).
Wymiany tablic można dokonać jedynie w urzędzie, który zarejestrował pojazd.

Dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzonego wodorem posiadającym tablice zgodnie z dotychczasowymi przepisami organ wydaje tablicę rejestracyjną jednorzędową zmniejszoną.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w punkcie "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Sprawa załatwiana jest od ręki.
W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest na stanowisku D przez wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” na stanowisku B przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wymianę dotychczasowych tablic rejestracyjnych na tablice o zmniejszonych wymiarach
 2. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym - nie dotyczy, jeżeli właściciel posiada zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu.
 3. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał,
 4. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o aktualnym przeglądzie - oryginał.
 5. Tablice rejestracyjne.
 6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) - w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 7. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?".

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych o zmniejszonych wymiarach z wydaniem pozwolenia czasowego: 185,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, nalepki na szybę - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł),

bez wydania pozwolenia czasowego: 166,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i nalepki na szybę - 0,50 zł).

Sprawdź wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne dla innych pojazdów -> Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu (Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne)

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie nie ma możliwości uiszczania opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego. Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórniki tablic, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wymianę tablic rejestracyjnych na tablice o wymiarach zmniejszonych:
185,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodów
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o wymianę tablic (tablicy) rejestracyjnych – oryginał.

Krok 2
Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?.

Krok 3
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 4
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty

Krok 5
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.
Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy - przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk D. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest od ręki przez wydanie na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest od ręki przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.
Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Brak możliwości załatwienia sprawy poprzez platformę SEKAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 2, art. 78 ust. 2, art.60 ust. 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz. U. z 2014.431 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 6. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1840).
 9. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1057).
 10. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.132/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-27 07:51:07
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 07:51:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 07:59:57
2Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 07:51:07