Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna

Co powinienem wiedzieć?

 1. Podstawa prawna:

Udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych następuje na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którymi na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym organ podatkowy może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej,
 • rozłożyć na raty podatek lub zaległość podatkową,
 • umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 1. Należności, które mogą być przedmiotem ulgi to podatki i opłaty lokalne, dla których właściwym miejscowo organem podatkowym jest Prezydent Miasta Gliwice tj.:
 • ­podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • opłata targowa,
 • opłata skarbowa,

oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, przyznawanie ulg podatkowych następuje z uwzględnieniem krajowych i unijnych przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Zgodnie z art. 67 b Ordynacji podatkowej ulgi o których mowa w art. 67a mogą:

 • nie stanowić pomocy publicznej,
 • stanowić pomoc de minimis,
 • stanowić inną pomoc publiczną o wybranym przeznaczeniu (wynikającym z rozporządzeń unijnych i krajowych).
 1. Pomoc de minimis to pomoc, której skumulowana wartość w okresie ostatnich 2 lat podatkowych i bieżącego  roku nie przekracza wartości 200 tys. euro (wyjątki: 100 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, 7,5 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora rolnictwa i 30 tys. euro dla przedsiębiorców z sektora rybołówstwa).
 2. Przyznanie ulgi mającej charakter pomocy de minimis zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia o pomocy de minimis.  Zaświadczenie o pomocy de minimis wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy de minimis i sporządza się je zgodnie ze wzorem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 350 z późn. zm.), bądź jego elementy zawiera się w decyzji przyznającej ulgę w spłacie podatków.
   

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - do 2 miesięcy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek zawierający precyzyjne określenie żądania (rodzaj ulgi, wskazanie należności tj. rodzaj podatku, kwota, okres powstania,
  w przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności – liczba rat i terminy płatności rat/odroczonego podatku), uzasadnienie wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny uniemożliwiający wywiązanie się z zobowiązania podatkowego.
 2. Oświadczenie - informacja o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

  - w przypadku osoby fizycznej wypełnione oświadczenie – informacja o stanie majątkowym podatnika wraz z dokumentami przedstawiającymi sytuację materialną, w szczególności:

 • z zakresu uzyskiwanych dochodów: za ubiegły rok (w formie zeznania rocznego PIT) oraz za okres ostatnich 3 miesięcy (zaświadczenie o dochodach, decyzja w sprawie przyznania emerytury lub renty, zaświadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzędzie pracy),

 • kserokopie rachunków dotyczących ponoszonych wydatków na utrzymanie i innych zobowiązań do zapłaty (kredyty, pożyczki, zadłużenia z innych tytułów),

 • inne dokumenty uzasadniające udzielenie wnioskowanej ulgi (np. dotyczące wystąpienia zdarzeń losowych, korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, ponoszonych kosztów leczenia itp.).

 1. W przypadku osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej:
 • dokumenty sprawozdawczości finansowej za 3 ostatnie lata podatkowe (bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie CIT itp.),
 • inne dokumenty uzasadniające udzielenie wnioskowanej ulgi.

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, udzielanie ulg podatkowych następuje z uwzględnieniem krajowych  i unijnych regulacji dotyczących udzielania pomocy publicznej, w związku z czym wniosek winien zostać dodatkowo uzupełniony o:

 • wskazanie przeznaczenia wnioskowanej pomocy publicznej,
 • w przypadku gdy podatnik wnioskuje o pomoc de minimis:
 • oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący zał. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 z późn. zm.),
 • w przypadku gdy podatnik ubiega się o pomoc inną niż de minimis formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53 poz. 312 z późn. zm.).
 1. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
 2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
 3. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLIV/925/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.
 4. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XI/249/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
 5. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XXXII/720/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
 6. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr XLI/899/2018 z dnia 08 listopada 2018 r.
 7. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de minimis - załącznik do uchwały Nr IX/169/2019 z dnia 10 października 2019 r.
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dot. podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/164/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 11. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - dot. podmiotów ubiegających się o zwolnienie i ulgę z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego (pomoc de minimis ) lub podmiotów ubiegających się o ulgi w podatku rolnym o jakich mowa w rozdziale 1 pkt 1 stanowiących pomoc de minimis w podatku rolnym
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - dot. podmiotów ubiegających się o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym
 13. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30.04.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708) o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej wskazanych powyżej informacji, pomoc nie może być udzielona.

 1. Dot. Uchwały nr VI/103/2015 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 maja 2015 r. z późn. zm. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną:
  1. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na wsparcie nowej inwestycji
  2. Deklaracja przedsiębiorcy dot. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
  3. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
  4. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jest wolne od opłat.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wszczęcie postępowania w zakresie udzielenia ulgi następuje na wniosek podatnika. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny UM Gliwice.

Krok 2
W Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów oraz w pokoju 446 mieszczącym się na IV piętrze, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego znajdują się do pobrania druki oświadczenia - informacji o stanie majątkowym podatnika oraz formularze dotyczące pomocy publicznej.

Krok 3
W przypadku, gdy złożony wniosek będzie posiadał braki formalne lub będzie niekompletny (brak załączonych wszystkich niezbędnych dokumentów) podatnik zostanie wezwany o jego uzupełnienie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

Krok 4
Złożony przez podatnika wniosek wraz z wymaganą dokumentacją stanowi materiał dowodowy, który podlega rozpoznaniu na okoliczność wystąpienia przesłanek uzasadniających przyznanie ulgi.

Krok 5
Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania ulgi następuje w drodze decyzji organu podatkowego. Decyzja zostaje doręczona podatnikowi.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:
pokój 446 – tel. 32-239-11-07

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 708),
 3. Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),
 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.L z dnia 24 grudnia 2013 r.) rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r.
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO - Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna

Numer karty

PO.1/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-14 12:31:07
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 12:31:07
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 12:31:07