Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Ustalenie numeru porządkowego

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne numer porządkowy nadaje się dla:
 • budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów możliwe jest nadanie numeru porządkowego dla budynków:

 • istniejących (wybudowanych) – to budynek, który został zinwentaryzowany (namierzony w terenie) przez geodetę uprawnionego, a dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej przyjęta została do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • w trakcie budowy (w budowie) – oznacza, że proces budowlany został rozpoczęty, czego potwierdzeniem jest dokumentacja z inwentaryzacji fundamentu lub aktualizacji mapy sporządzona przez geodetę uprawnionego i przyjęta do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjne i kartograficznej,
 • prognozowanych do wybudowania (projektowanych) – oznacza, że:
  - wydane zostało pozwolenie na budowę
  lub
  - w przypadku budynków dla których ustawa prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę, dokonano zgłoszenia budowy właściwemu  organowi zgodnie z powołaną ustawą.
 1. do wniosku należy dołączyć załącznik w postaci kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu, która stanowi załącznik do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.
   

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.
Na wniosek zainteresowanych lub z urzędu Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 7 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego    wraz z załącznikiem w postaci kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału

         - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;

 1. w przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej z chwilą złożenia w organie:

          - dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury;

 • Składając w organie pełnomocnictwo, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej), nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty,
 • Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej np. legitymujący się zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.


Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można:

 • przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

 • w opłatomacie mieszczącym się na parterze urzędu.

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi z zakładki: formularze, formularz wniosku „o ustalenie numeru porządkowego”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w wiatrołapie głównego wejścia do urzędu od ul. Zwycięstwa.

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów na parterze urzędu;
 • listownie, na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP;

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Istnieje możliwość poświadczenia na żądanie strony odpisu złożonego dokumentu z okazanym oryginałem.

Krok 4
Odebrać zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego w sposób określony we wniosku:

 • osobiście w siedzibie urzędu (konieczność umówienia wizyty telefonicznie),
 • listownie,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP – wyłącznie w przypadku zawiadomień w formie elektronicznej.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 • Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 - 238 - 55 - 33;
 • Na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gliwicach po telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • Drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ge@um.gliwice.pl
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • faksem na nr: 32/239-12-23,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.

„Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • „Zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice za pośrednictwem gońca lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Ustalenie numeru porządkowego
 

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r., poz. 125 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Numer karty

GE.6/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnetta Guzdek
Data wytworzenia informacji2020-07-23 06:34:50
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 06:34:50
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:48:46
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:34:50