Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Utrata tablic rejestracyjnych

Utrata tablic rejestracyjnych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Tablice rejestracyjne – zgubienie/kradzież/zniszczenie

Co powinienem wiedzieć?

Właściciel pojazdu jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo jego zniszczenia tablic (tablicy), złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych.

W przypadku utraty lub zniszczenia białych tablic rejestracyjnych można otrzymać tablice o takim samym numerze (wtórniki) lub z nowym numerem rejestracyjnym.

Tablice rejestracyjne wydane przed dniem  30 czerwca 2018r. z czcionką niebędącą czcionką zwężoną, wtórniki tych tablic wydaje się odpowiednio:

 1. w komplecie albo
 2. jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu albo bagażnika wydana była wcześniej jedna tablica rejestracyjna.

W przypadku utraty lub zniszczenia czarnych tablic rejestracyjnych można otrzymać tylko tablice z nowym numerem rejestracyjnym.

Pojazd bez tablic (tablicy) rejestracyjnych nie może uczestniczyć w ruchu, nawet w okresie oczekiwania na odbiór wtórników tablic. Właściciel pojazdu bez tablic jest obowiązany zapewnić pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

W przypadku składania wniosku o wtórnik tablic rejestracyjnych można otrzymać tablice tymczasowe na okres oczekiwania na odbiór wtórników tablic.
Jak otrzymać tablice tymczasowe?  -> Tablice tymczasowe.

W przypadku wymiany tablic rejestracyjnych (i tym samym zmiany numeru rejestracyjnego) konieczna jest też wymiana dowodu rejestracyjnego, co oznacza, że:

 • należy przynieść do urzędu tablice rejestracyjne,
 • jeżeli dla pojazdu była wydana karta pojazdu, trzeba ją dołączyć do wniosku. Jeżeli karta pojazdu zagubiła się, wówczas konieczne będzie uzupełnienie opłaty za wtórnik dowodu rejestracyjnego o opłatę za wydanie wtórnika karty pojazdu.
 • przed otrzymaniem nowego stałego dowodu rejestracyjnego urząd wydaje na wniosek właściciela pozwolenie czasowe,
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje najczęściej do 3 tygodni.

Jak uzyskać wtórnik karty pojazdu? -> Wtórnik karty pojazdu (Karta pojazdu-wtórnik).

Wtórniki tablic można otrzymać jedynie w urzędzie, który zarejestrował pojazd.

W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu.

Jeżeli nastąpiła zmiana innych danych, ale znajdujących się poza adnotacjami dowodu rejestracyjnego, może być konieczna również wymiana dowodu rejestracyjnego (dodatkowe informacje na stronie Zmiana danych i adnotacje w dowodzie rejestracyjnym) lub rejestracja pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania).

W przypadku zmiany tablic dotychczasowych na tablice rejestracyjne określające rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny posiadających tablice rejestracyjne zgodne z dotychczasowymi przepisami wydaje  na wniosek właściciela w komplecie wtórnik zalegalizowanych tablic rejestracyjnych albo jako pojedynczą tablice rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu była wydana wcześniej jedna tablica rejestracyjna.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).


Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / właściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na tablice rejestracyjne o takim samym numerze (wtórniki): 3-4 dni.

Średni czas oczekiwania na tablice rejestracyjne o takim samym numerze dla pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem (wtórniki): 5-10 dni.

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych - oryginał
 2. W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych: zaświadczenie z Policji o kradzieży.
 3. Oświadczenie KM. W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych: oświadczenie właściciela złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 4. Dowód rejestracyjny - oryginał. Dowód rejestracyjny musi zawierać wpis o aktualnym badaniu technicznym – nie dotyczy, jeżeli właściciel posiada zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym pojazdu lub mają być wydane wtórniki tablic.
 5. Karta pojazdu, jeżeli była wydana - oryginał,
 6. Zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma wpisu o aktualnym przeglądzie - oryginał. Nie dotyczy, jeżeli mają być wydane wtórniki tablic.
 7. Tablice rejestracyjne - w przypadku zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica. Jeżeli mają być wydane wtórniki tablic, dotychczasowe tablice można przedłożyć w urzędzie w dniu odbioru wtórników.
 8. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 9. Pełnomocnictwo KM. Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 10. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:

 • jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej: 53 zł (tablica rejestracyjna: 40 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł),
 • jednej tablicy motorowerowej: 43 zł (tablica rejestracyjna: 30 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł),
 • dwóch tablic samochodowych: 93 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych: 0,50 zł).

Opłata za wydanie tablic z  nowym numerem rejestracyjnym:

 • wydaniem pozwolenia czasowego: 185,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, pozwolenie czasowe 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, nalepki na szybę - 0,50 zł i pozwolenia czasowego – 0,50 zł),
 • bez wydania pozwolenia czasowego: 166,50 zł (tablice rejestracyjne: 80 zł, dowód rejestracyjny: 54 zł, znaki legalizacyjne: 12,50 zł, nalepka na szybę: 18,50 zł, opłata ewidencyjna za wydanie: zalegalizowanych tablic rejestracyjnych - 0,50 zł, dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł i nalepki na szybę - 0,50 zł).


Sprawdź wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne dla innych pojazdów Wysokość opłat podczas rejestracji pojazdu (Wysokość opłat za druki, nalepki i tablice rejestracyjne)

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie nie ma możliwości uiszczania opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórniki tablic, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie wtórników tablic rejestracyjnych:
53 zł jednej tablicy samochodowej lub motocyklowej
43 zł jednej tablicy motorowerowej
93 zł dwóch tablic samochodowych
Zmiana numeru rejestracyjnego z powodu zagubienia zniszczenia, kradzieży lub wymiany czarnych tablic (brak możliwości zmiany numeru rejestracyjnego na nowy bez wydania pozwolenia czasowego):
185,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla samochodu osobowego lub ciężarowego, ciągnika samochodowego
126,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motocykla, ciągnika rolniczego, czterokołowca
126,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla przyczepy lub naczepy
116,50 zł Opłata za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i innych oznaczeń dla motoroweru
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać zaświadczenie z Policji o kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli dotyczy.

Krok 2
Uzyskać zaświadczenie z badania technicznego dokonanego w stacji kontroli pojazdów, o ile jest wymagane.
-> Wykaz stacji kontroli pojazdów działających na terenie miasta Gliwice

Krok 3
Wypełnić wniosek o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w związku z kradzieżą / zgubieniem / zniszczeniem tablic (tablicy) dotychczasowych – oryginał.

Krok 4
W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych wypełnić formularz: oświadczenie.

Krok 5
Wnieść opłatę za wydane oznaczenia, druki (opisana powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 6
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 7
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 8
Złożyć dokumenty
na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów.

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „B” w przypadku wtórników tablic rejestracyjnych lub „A” w przypadku tablic z  nowym numerem rejestracyjnym. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 9
W przypadku wtórników tablic rejestracyjnych: najczęściej w terminie 3-4 dni następuje odbiór tablic.

Informację o możliwości odbioru tablic można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

W dniu odbioru wtórników tablic sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska i przedłożeniu dotychczasowych tablic w przypadku ich zniszczenia lub gdy jest utracona tylko jedna tablica.

lub

W przypadku, gdy wnioskodawca otrzymuje tablice z  nowym numerem rejestracyjnym sprawa jest załatwiana w dwóch etapach:

 1. przy złożeniu wniosku sprawa załatwiana jest „od ręki” przez wydanie  na wniosek właściciela pozwolenia czasowego oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych i nalepki na szybę,
 2. do 30 dni następuje odbiór nowego dowodu rejestracyjnego otrzymanego z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W szczególnych przypadkach oczekiwanie na odbiór może wynieść 44 dni. W dniu odbioru dowodu sprawa załatwiana jest „od ręki” przy zgłoszeniu się do odpowiedniego stanowiska.

Informację o możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego można uzyskać m.in. telefonicznie dzwoniąc na podane poniżej numery.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).

Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.

Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 73 ust. 1, art. 74a,  art. 75 ust. 2, art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z pózn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. (Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.).
 3. § 10 ”Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów” – załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019 r. poz. 2130).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 1084).
 7. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2019 r. poz. 1840).
 10. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1057).
 11. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.15/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-27 08:46:03
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-27 08:46:03
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz27-07-2020 08:46:03