Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Co powinienem wiedzieć?

I. Inwestor winien uzyskać warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji w przypadku:

 1. Budowy obiektów budowlanych w tym obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych.
 2. Przebudowa obiektów budowlanych w tym obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych.
 3. Rozbudowy obiektów budowlanych w tym obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych.
 4. Modernizacja obiektów budowlanych w tym obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych.
 5. Budowy nawierzchni nieprzepuszczalnych, utwardzonych, zmiana nawierzchni dróg lub podjazdów związanych z zagospodarowaniem terenu,
 6. Wykonywania sieci kanalizacji deszczowej w tym przyłączy.


II. Rodzaje odbiorników wód deszczowych z projektowanej lub istniejącej inwestycji.

Wnioskodawca może wystąpić o wydanie warunków technicznych w zakresie odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji:

 • do istniejącej kanalizacji deszczowej,
 • do rowu odwadniającego
 • w sposób indywidualny / w przypadku braku odbiornika wód deszczowych/.

Sposób odprowadzenia wód opadowych winien być zgodny z obowiązującym na wnioskowanym terenie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

III. Obliczenie ilości wód deszczowych:
Zgodnie z wzorem:

Q=F*I*Ψ dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenów utwardzonych / ha /, w przypadku przyjęcia do obliczeń powierzchni w m2 powierzchnię wskazaną do odwodnienia  należy podzielić przez 10 000. 

I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha
Natężenie deszczu miarodajnego przyjmuje się dla opadów trwających 15 minut i prawdopodobieństwie  wystąpienia = 10%.
Do obliczeń należy przyjąć: I = 218,5 l/s*ha

Ψ –współczynnik spływu powierzchniowego w zależności od rodzaju powierzchni odwadnianej należy przyjąć:
Dla dachów o nachyleniu powyżej 15°  Ψ=1,0
Dla dachów o nachyleniu poniżej 15° Ψ=0,8
Dachy żwirowe Ψ=0,5
Ogrody dachowe Ψ=0,3
Rampy i myjnie samochodowe Ψ=1,0
Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem Ψ=0,9
Chodniki niepokryte płytami, podwórza i aleje Ψ=0,5
Place do gier i place sportowe Ψ=0,25
Ogrody Ψ=0,10
Parki Ψ=0,05

Wyliczoną ilość wód deszczowych /Q/ należy wpisać na druku  wniosku w pozycji pt. ilość wód deszczowych do odprowadzenia. Dla każdej pozycji tj. dla dachów, terenów utwardzonych oraz powierzchni innych obliczenia wykonać biorąc pod uwagę podane powyżej współczynniki spływu powierzchniowego.

IV. Ważność warunków 
Ważność warunków wygasa w terminie dwóch lat od daty ich wydania.

V. Inne niezbędne informacje
Na podstawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji, należy wykonać dokumentację techniczną projektowanego odwodnienia. Projekt wymaga uzgodnienia z Wydziałem Gospodarowania Wodami i winien być sporządzony przez osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej-sieci kanalizacyjne. Po uzgodnieniu dokumentacji należy uzyskać zgłoszenia, uzgodnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inwestor musi posiadać prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.

VI. Wystąpienie o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych do potoku Ostropka, potoku Żernickiego (Rokitnickiego), potoku Kozłówka, rzeki Kłodnicy, rzeki Bytomki.

O warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do potoku Ostropka, potoku Żernickiego (Rokitnickiego), potoku Kozłówka należy zwrócić się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2 w Gliwicach.

O warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji do rzeki Kłodnicy i rzeki Bytomki należy zwrócić się do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2 w Gliwicach.

Kto może załatwić sprawę?

Inwestor lub działający w jego imieniu pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

W terminie do 30 dni, a w sprawach skomplikowanych do 60 dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z terenu inwestycji
 2. Załącznik graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu.
 3. Wzór pełnomocnictwa
  - w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie podlega opłacie skarbowej złożenie wniosku oraz wydanie warunków.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać wniosek o wydanie warunków.

Krok 2
Wykonać obliczenia ilości wód deszczowych dla inwestycji.

Krok 3
Załączyć załączniki:

 • graficzny w postaci mapy w skali 1:500 z wrysowanym zakresem inwestycji z rozdzieleniem na różne współczynniki spływu.
 • upoważnienie jeśli zachodzi potrzeba.

Krok 4
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (oraz upoważnienie o ile sprawa jest załatwiana przez osobę upoważnioną) należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów

 1. przesłać pocztą lub kurierem (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:

  Urząd Miejski w Gliwicach
  Wydział Gospodarowania Wodami
  ul. Zwycięstwa 21
  44-100 Gliwice

 2. złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w godzinach jego pracy w Biurze Podawczym na parterze budynku urzędu.

Krok 5
Przygotowane warunki, Wnioskodawca odbiera osobiście okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości bądź osoba upoważniona okazując dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w pokoju nr 304 (na 3 piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Gospodarowania Wodami
3 piętro budynku Urzędu, pokój nr 304
Telefon 32-239-11-17, 32-238-55-14

Faks 32 238-54-53
gw@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
 2. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Gospodarowania Wodami

Kategoria sprawy:

GW - Odwodnienie terenów miasta

Numer karty

GW.2/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćElżbieta Chrząszcz
Data wytworzenia informacji2020-07-24 07:30:42
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 07:30:42
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 07:30:42