Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wtórnik karty pojazdu

Wtórnik karty pojazdu

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Karta pojazdu – wtórnik

Co powinienem wiedzieć?

Karta pojazdu jest dokumentem wydawanym dla każdego pojazdu samochodowego (z wyjątkiem pojazdu zabytkowego), który jest po raz pierwszy rejestrowany w kraju od 1.07.1999 r. Dla pojazdu nowego ma obowiązek wydać kartę pojazdu producent lub importer pojazdu, w pozostałych przypadkach karta jest wydawana w urzędzie.

Wtórnik karty pojazdu można wydać w przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia karty pojazdu. W przypadku kradzieży karty pojazdu nie jest konieczne uzyskanie zaświadczenia z Policji. Jeżeli została zagubiona karta pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu urząd może wydać wtórnik karty po przedstawieniu przez właściciela pisemnej informacji od producenta lub importera.

Jeżeli karta pojazdu została utracona przed dokonaniem rejestracji pojazdu na nowego właściciela, wtórnik karty pojazdu zostanie wydany w urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela. Warunkiem jest przedstawienie wydanego przez urząd, który po raz ostatni zarejestrował pojazd, zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dokumencie.
Jak uzyskać zaświadczenie z powodu zagubienia karty pojazdu?
-> Zaświadczenia z ewidencji pojazdów

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić urząd w terminie nieprzekraczającym 30 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym (w tym zmiany właściciela, współwłaściciela, zmiany adresu zamieszkania). W przypadku zmiany właściciela lub współwłaściciela konieczne jest  złożenie w pierwszej kolejności wniosku o rejestrację pojazdu. Zmiana adresu właściciela na adres zamieszkania poza Gliwicami oznacza konieczność zarejestrowania pojazdu w innym urzędzie zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania właściciela.

Jak dopisać lub wykreślić współwłaściciela?
-> Dopisanie / skreślenie współwłaściciela.

Jak zmienić właściciela?
-> Przerejestrowanie pojazdu.

Jeżeli pojazd nie posiada obecnie aktualnych badań technicznych, to na przejazd  do przeglądu technicznego można uzyskać najpierw tablice tymczasowe.
Jak otrzymać tablice tymczasowe?
-> Tablice tymczasowe.

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę może załatwić właściciel / współwłaściciele osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Jeden ze współwłaścicieli może załatwić sprawę sam, jeżeli będzie miał pełnomocnictwo lub złoży oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli (jeżeli udziały we współwłasności są równe, to w przypadku dwóch właścicieli – oświadcza, iż działa za zgodą drugiej osoby, w przypadku trzech - zgodę musi wyrazić dwóch właścicieli).

Jeżeli właścicielem jest podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym  sprawę mogą załatwić osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do reprezentacji (uwzględniając sposób reprezentacji określony w KRS), prokurent lub inna osoba upoważniona przez uprawnione organy tego podmiotu.

Jeżeli właścicielem jest osoba prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna sprawę załatwia właściciel / współwłaściciele firmy osobiście lub osoba przez nich upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Odbiór wtórnika karty pojazdu i dokonanie adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym o wydaniu wtórnika karty pojazdu następuje w dniu złożenia wniosku, „od ręki”  - jeżeli nie jest wymieniany równocześnie dowód rejestracyjny i został złożony komplet wymaganych dokumentów.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla pojazdu (z powodu utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność) - oryginał.
 2. Oświadczenie KM
  oświadczenie właściciela w sprawie zagubienia lub kradzieży karty pojazdu złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – nie dotyczy zniszczenia karty pojazdu.
 3. W przypadku zniszczenia: zniszczona karta pojazdu - oryginał.
 4. Pisemna informacja od producenta lub importera o wydaniu karty pojazdu, jeżeli karta pojazdu została zagubiona przed pierwszą rejestracją pojazdu.
 5. Dowód rejestracyjny (oryginał), zawierający wpis o aktualnym przeglądzie technicznym.
 6. Aktualna polisa OC lub pokwitowanie zapłaty OC ze wskazanym okresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oryginał lub potwierdzona przez towarzystwo ubezpieczeniowe kopia) – w przypadku nieprzedłożenia tego dokumentu urząd jest zobowiązany do powiadomienia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny celem przeprowadzenia dalszego postępowania,
 7. Pełnomocnictwo KM
  Jeżeli właściciel / właściciele nie załatwiają sprawy osobiście – oryginał upoważnienia.
 8. Dowody opłat dokonanych zgodnie z punktem „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić”- oryginały.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu:  75,50 zł (karta pojazdu: 75 zł oraz opłata ewidencyjna za wydanie karty pojazdu:- 0,50 zł).

Szanowni Państwo, informujemy, że obecnie nie ma możliwości uiszczania opłat w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Powyższych opłat można dokonać przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym  się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Do składanego wniosku musi zostać dołączony oryginał dowodu uiszczenia opłaty (otrzymany w opłatomacie, banku, poczcie lub wydrukowany z Internetu) albo uwierzytelniona kopia tego dowodu zapłaty tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego.

Każdy dowód wpłaty powinien zawierać dane z jakiego tytułu jest dokonana opłata, np. wtórnik karty pojazdu, numer rejestracyjny lub numer nadwozia lub VIN.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można przy stanowisku obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów przez terminal płatniczy – płatność tylko kartą (opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł doliczana jest do każdej transakcji) lub w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów), na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi albo przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wtórnik karty pojazdu:
75,50 zł Opłata za wydanie wtórnika karty pojazdu
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Uzyskać pisemną informację od producenta lub importera o wydaniu karty pojazdu, jeżeli karta pojazdu została zagubiona przed pierwszą rejestracją pojazdu.

Krok 2
Wypełnić wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu dla pojazdu (z powodu utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność)

Krok 3
Wnieść opłatę za wydane wtórnika karty pojazdu (opisaną powyżej w punkcie „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?”).

Krok 4
Wnieść opłatę od złożenia pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy.

Krok 5
Przygotować pozostałe załączniki do wniosku wymienione powyżej w punkcie „Sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty”.

Krok 6
Złożyć dokumenty na stanowiskach w sali Rejestracji Pojazdów

Uwaga: w sali Rejestracji Pojazdów funkcjonuje automatyczny system kolejkowy -  przed zgłoszeniem się na stanowisko należy pobrać bilet z automatu biletowego (znajdującego się na początku sali) naciskając przycisk „D”. Dokumenty można złożyć na stanowisku, nad którym wyświetla się numer biletu.

Krok 7
Odbiór wtórnika karty pojazdu i dokonanie adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym następuje w dniu złożenia wniosku, „od ręki” - jeżeli nie jest wymieniany równocześnie dowód rejestracyjny i  został złożony komplet wymaganych dokumentów.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice - Referat Rejestracji Pojazdów (na parterze urzędu, na prawo od wejścia od ulicy Zwycięstwa).
Tel. 32-239-13-29 / 32-239-11-79 / 32-238-56-90 / 32-239-12-10 / 32-238-54-96 / 32-238-54-03 / 32-238-54-85
lub
filia Wydziału Komunikacji - ul. Jasna 31a, 44-100 Gliwice - parter budynku, pok. 33-34.
Tel. 32 338-64-57 / 32 338-64-58 / 32 338-64-59

E-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Wydanie wtórnika karty pojazdu

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 77 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 2130).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów (Dz.U. z 2014.431 j.t.).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (Dz. U. z 2014.451.j.t.).
 5. Art. 84 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik z dnia 24 marca 2016 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 457).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 29 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1057).
 9. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Rejestracji Pojazdów

Kategoria sprawy:

KM - Rejestracja pojazdów

Numer karty

KM.33/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Domoń
Data wytworzenia informacji2020-07-20 10:37:50
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-20 11:14:37
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 11:14:37
2Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz20-07-2020 10:37:50