Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Co powinienem wiedzieć?

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zmianami)   

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel nieruchomości lub upoważniona przez niego osoba.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy - zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego Wydział wszczyna postępowanie administracyjne w momencie złożenia kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  Załączniki do wniosku:
  1. Kserokopia dowodu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością (np. umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, umowa dzierżawy, odpis księgi wieczystej)
  2. Projekt zagospodarowania działki (działek) z zaznaczonym obrysem powierzchni terenu przeznaczonego do wyłączenia z produkcji rolniczej oraz terenu nie zainwestowanego - o ile taki teren ma pozostać do wyłączenia i naniesioną granicą użytków rolnych, obejmujący całe zamierzenie budowlane.
  3. Bilans powierzchni terenu przeznaczonego do wyłączenia (wyrażony w pełnych m² lub z dokładnością do 0,0001 ha) w klasach i użytkach, w tym: teren pod zabudowę, drogi dojazdowe, chodniki, place, ogrody  ozdobne, podwórka gospodarcze.
  4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
  5. Opinia lokalizacyjna (przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego)
  6. Oświadczenie właściciela o aktualnej cenie rynkowej gruntu (wartość w m²).
    

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych:

Wniosek i załączniki zwolnione są z opłaty skarbowej.
W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomatach budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:

Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym-Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Krok 2
Odbiór decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej może nastąpić u osoby prowadzącej sprawę lub przez wysyłkę decyzji.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

W godzinach pracy Urzędu
Pokój 330, - III piętro
Tel. 32-238-54-60
sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zmianami).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR - Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Numer karty

ŚR.20/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Skowronek
Data wytworzenia informacji2020-07-28 11:34:15
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 11:34:15
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 11:34:15