Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Co powinienem wiedzieć?

Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w trakcie prowadzonej egzekucji organ egzekucyjny stosuje wobec różnych składników majątkowych zobowiązanego środki egzekucyjne (zajęcia), które mają doprowadzić do zaspokojenia obowiązku określonego w tytule wykonawczym (mogą to być np. zajęcie rachunku bankowego, świadczenia z ZUS albo wierzytelności).|

W trakcie egzekucji może wystąpić przypadek, gdy organ egzekucyjny dokona zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego, które należy nie do zobowiązanego, a osoby trzeciej.

W takim przypadku osoba trzecia może wystąpić do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z żądaniem (wnioskiem) wyłączenia spod egzekucji prawa majątkowego, które do niej należy, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawca (osoba trzecia) bądź pełnomocnik.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich
 2. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy zobowiązanego reprezentuje pełnomocnik, wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Druk do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pok. 449, 450, 451 mieszczących się na IV piętrze Urzędu Miejskiego.

 

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak opłat za żądanie (wniosek) o wyłączenie spod egzekucji.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo dotyczące spraw egzekucyjnych
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek.

Krok 2
W przypadku ustanowienia pełnomocnika dołączyć  pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty (w sytuacji, gdy konieczne jest dokonanie opłaty skarbowej).

Krok 3
Złożyć wypełniony wniosek w biurze podawczym UM.

Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Przesłanką jest ochrona interesów wierzyciela, na wypadek sprzecznych z prawem działań dłużnika na jego szkodę.

Krok 4
Załatwienie sprawy następuje w drodze:

 • postanowienia w sprawie wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji
 • postanowienia w sprawie odmowy wyłączenia prawa majątkowego spod egzekucji.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Referat Postępowania Egzekucyjnego (RPe) - IV piętro
pokój 449 - tel. 32-239-12-22
pokój 450 - tel. 32-239-13-33
pokój 451 - tel. 32-239-12-76

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek w sprawie wraz z powołaniem lub wskazaniem dowodów na poparcie żądania można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427) – art. 38 – 41.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji składników majątkowych osoby trzeciej służy jej zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO - Egzekucja należności podatkowych

Numer karty

PO.14/U
Tagi: egzekucja
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-07 08:05:20
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-07 08:05:20
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach07-09-2020 08:05:20