Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Wypis z zezwolenia na przewóz regularny

Wypis z zezwolenia na przewóz regularny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie wypisu

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą, posiadający przedmiotowe zezwolenie, deklarujący zgłoszenie kolejnego pojazdu (autobusu) lub chęć uzyskania wypisu dla pojazdu (autobusu) już zgłoszonego do uprawnienia.
 2. Organem właściwym w sprawach wydania wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
 3. Przedsiębiorcy  wydaje się wypis albo wypisy z zezwolenia w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.
 4. Przy obliczaniu opłaty za wydanie wypisu przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadający okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie wypisów do uprawnienia (licencja, zezwolenie).
  Wniosek o wydanie wypisu do  zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.
 2. Pełnomocnictwo KM 
  - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu do przedmiotowego zezwolenia (patrz. pkt 5) najpóźniej przy odbiorze dokumentu.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 14 ust. 1, § 15 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłatę w wysokości:

 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice dla pojazdu zgłoszonego wynosi:
  • dla zezwolenia obowiązującego 

do 1 roku – 2,50  zł
do 2 lat – 3,00 zł
do 3 lat – 3,50 zł
do 4 lat – 4,50 zł
do 5 lat – 5,50 zł

 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) dla pojazdu zgłoszonego wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego

do 1 roku – 3,50  zł
do 2 lat – 4,00 zł
do 3 lat – 4,50 zł
do 4 lat – 5,50 zł
do 5 lat – 6,00 zł

 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice dla pojazdu niezgłoszonego wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego

do 1 roku – 27,50  zł
do 2 lat – 33,00 zł
do 3 lat – 38,50 zł
do 4 lat – 49,50 zł
do 5 lat – 60,50 zł

 1. Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) dla pojazdu niezgłoszonego wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego

do 1 roku – 38,50  zł
do 2 lat – 44,00 zł
do 3 lat – 49,50 zł
do 4 lat – 60,50 zł
do 5 lat – 66,00 zł

Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć przy odbiorze wypisu.

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie wypisu(z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice):
2,50 zł dla pojazdu zgłoszonego
27,50 zł dla pojazdu niezgłoszonego
Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie wypisu (z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów [gliwicki i /lub tarnogórski]):
3,50 zł dla pojazdu zgłoszonego
38,50 zł dla pojazdu niezgłoszonego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru wypisu przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Uiścić opłatę za wydanie wypisu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Brak możliwości załatwienia sprawy poprzez platformę SEKAP.

Komplet dokumentów (określony w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?") przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od niniejszego pisma przysługuje stronie prawo wniesienia skargi do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) w związku z § 2ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2003 r. nr 221 poz. 2193 z późn. zm.) od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200 złotych.
Jednocześnie informuję, iż strona ma  prawo ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych lub o przyznanie prawa pomocy na zasadach określonych w przepisach szczegółowych ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Numer karty

KM.113/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 06:35:46
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 06:35:46
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 06:35:46