Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Co powinienem wiedzieć?

W sytuacji, gdy nie jest jeszcze wydana decyzja ustalająca wysokość podatku, podatnik może dokonać zaliczkowej wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Kto może załatwić sprawę?

Podatnik załatwia sprawę osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Od dnia złożenia pisma do dnia powstania zobowiązania podatkowego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Przedmiotowy wniosek jest również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat (pokój 444, IV piętro)

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń

Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku nie podlega opłacie.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Krok 2
Dokonać wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Krok 3
Złożyć przedmiotowy wniosek w Sekretariacie Wydziału Podatków i Opłat (pokój 444, IV piętro)

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

 1. Punkt Informacyjny Wydziału Podatków i Opłat mieszczący się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów, tel. 32-238-54-88
 2. Referat Rachunkowości IV piętro
  pokój 471 – tel. 32-239-11-93; 32-238-54-71; 32-238-55-97
  pokój 472 – tel. 32-239-12-55
  pokój 474 – tel. 32-239-12-20; 32-238-54-90
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak
Tak, jest taka możliwość.
W tej sytuacji podatnik dokonuje wpłaty na konto:
nr 98 1050 1230 1000 0022 7694 9647, a następnie pobrany ze strony internetowej wniosek wypełniony i podpisany przesyła na adres Urzędu Miejskiego za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e- mail po@um.gliwice.pl. z zachowaniem wymogów wskazanych w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.).

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie o rozliczeniu dokonanej wpłaty można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 2. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
   

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Podatki

Numer karty

PO.15/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-14 11:33:57
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-14 11:33:57
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach14-09-2020 11:33:57