Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na przewóz regularny

Zezwolenie na przewóz regularny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania regularnych przewozów osób. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym jest posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób.
 2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym udziela się na okres od jednego roku do pięciu lat. Zgodnie z brzmieniem art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944) zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2020 r.
  Wobec powyższego organ nie udziela zezwoleń obowiązujących dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia,  zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
 4. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad:
  1. do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych;
  3. wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy;
  4. należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;
  5. w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;
  6. cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych:
   1. określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.),
   2. wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;
  7. zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu
 5. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:
  1. używania do przewozu:
   1. innych pojazdów niż autobusy,
   2. autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;
  2. korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i godzinami odjazdów;
  3. zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy;
  4. pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów;
  5. naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu.

 

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5 opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy. Proponowany rozkład jazdy powinien być  zgodny z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz  brzmieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2018 r., poz. 202).
 3. Schemat  połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach.
 6. Cennik
 7. Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.
 8. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
 9. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 10. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie przedmiotowego zezwolenia (patrz. punkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:

 1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku - 250  zł

- do 2 lat - 300 zł
- do 3 lat - 350 zł
- do 4 lat - 450 zł
- do 5 lat - 550 zł

 

 1. Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) wynosi w zależności od okresu jego obowiązywania:
 • dla zezwolenia obowiązującego do 1 roku - 350  zł

- do 2 lat - 400 zł
- do 3 lat - 450 zł
- do 4 lat - 550 zł
- do 5 lat - 600 zł

* Przy wnioskowanym okresie obowiązywania proszę uwzględnić art. 79 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zgodnie § 14 ust. rozporządzenia za wydanie wypisu z ww. zezwolenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 1% jak za wydanie zezwolenia za każdy pojazd.

Przykład: Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym ze zgłoszeniem jednego pojazdu na okres 2 lat (+ wydanie wypisu) - z linią przebiegu w granicach administracyjnych miasta Gliwice wyniesie 303 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisu) 306 zł, dla trzech 309 zł).

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:
250 zł z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice
350 zł z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski)
Opłata za wydanie wypisu do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym– przebieg na terenie miasta Gliwice:
2,50 zł Dla pojazdu zgłoszonego
27,50 zł Dla pojazdu niezgłoszonego
Opłaya za wydanie wypisu do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – przebieg na terenie miasta Gliwice i sąsiedniego powiatu:
3,50 zł Dla pojazdu zgłoszonego
38,50 zł Dla pojazdu niezgłoszonego
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów (określony w pkt 4) przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.);
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018r. poz. 202);
 8. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Numer karty

KM.116/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 07:39:11
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 07:39:11
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 07:39:11