Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Co powinienem wiedzieć?

Prawo do sprowadzenia zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby spokrewnionej może złożyć także pełnomocnik (osoba fizyczna, bądź firma posiadająca osobowość prawną).

Kto może załatwić sprawę?

Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: pozostały małżonek(ka), krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie) oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (teściowie, zięć, synowa).

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy w imieniu osoby spokrewnionej może złożyć pełnomocnik (osoba fizyczna, bądź firma posiadająca osobowość prawną). Upoważnienie powinno zostać dołączone do wniosku oraz opłacone w kasie Urzędu.

Prawo pochowania zwłok przysługuje również:

 • Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych – w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
 • Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym – w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
 • Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Pozwolenie wydawane jest na wniosek osób spokrewnionych  lub pełnomocnika (pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, bądź firma posiadająca osobowość prawną), nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych. Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 1. Wzór pełnomocnictwa
  - wymagane w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w opłatomacie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na parterze w Biurze Obsługi Interesantów) lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Pobrać wniosek (ze strony internetowej urzędu, w Biurze Obsługi Interesantów bądź w pokoju nr 366 na III piętrze urzędu).

Krok 2
Wypełnić wniosek.

Krok 3
Do wniosku należy dołączyć:

 • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz jego tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych. Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 • Pełnomocnictwo (wymagane w przypadku braku pokrewieństwa z osobą zmarłą) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.

Krok 4
Po otrzymaniu kompletu dokumentów pracownik urzędu przesyła wniosek o wydanie opinii dotyczącej sprowadzenia zwłok do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Krok 5
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydawana jest decyzja pozwalająca na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Usług Komunalnych
III piętro urzędu, pokój nr 366
Telefon: 32-239-11-58, 32-238-54-24
Faks 32 238-55-80
uk@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wszelkie dokumenty mogą zostać przekazane poprzez e-mail bądź faks – bez konieczności przychodzenia do urzędu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1473),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Usług Komunalnych

Kategoria sprawy:

UK - Sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Numer karty

UK.15/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćEwa Czempiel, Marta Świstun
Data wytworzenia informacji2020-07-29 08:56:02
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-29 08:56:02
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach29-07-2020 08:56:02