Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Co powinienem wiedzieć?

Warunki wydania zezwolenia i prowadzenia uprawy:

 • zainteresowani uprawami maku lub konopi włóknistych na terenie Gliwic powinni w pierwszej kolejności złożyć informację o planowanej powierzchni upraw do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach w roku poprzedzającym uprawę; po zebraniu informacji od zainteresowanych, Urząd zgłasza planowany areał upraw maku i konopi włóknistych do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ściśle określonym terminie (z reguły termin ten jest wyznaczany na listopad danego roku).
 • podstawą do wydania zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych jest uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego określająca ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw,
 • uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa; na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji; zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie maku,
 • uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa, na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu,
 • stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin,
 • uprawa konopi innych niż włókniste jest zabronione,
 • wnioskodawca musi dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebek (makówek), o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • wnioskodawca nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • zezwolenie cofa się w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub w zezwoleniu.
   

Kto może załatwić sprawę?

Przedsiębiorca, osoba fizyczna (rolnik)

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy - zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Wydział wszczyna postępowanie administracyjne w momencie złożenia kompletnego wniosku.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych
  - wniosek wraz z oświadczeniami.
 2. Etykieta z opakowań materiału siewnego roślin.
 3. Faktura zakupu materiału siewnego maku/konopi włóknistych kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 4. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku/konopi lub w przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw - zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia (otrzymany w kasie, banku lub wydrukowany z internetu).
 6. Wzór pełnomocnictwa
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Informacja o wymaganych opłatach skarbowych:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na uprawę maku 30 zł zgodnie z  częścią III ust. 29 załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia:
30 zł Zezwolenie na uprawę maku lub konopii włóknistych wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek w sprawie wydania zezwolenia na uprawę maku/konopi włóknistych wraz załącznikami.

Krok 2
Wnieść  opłatę.

Krok 3
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym-Biura Obsługi Interesantów, w sekretariacie Wydziału Środowiska lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Krok 4
Odbiór decyzji

 • osobiście lub przez pełnomocnika,
 • poprzez wysyłkę decyzji.
   

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 337 - IIIp.
Tel. 32-239-12-86
e-mail: sr@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tej usługi nie można zrealizować elektronicznie.
Komplet dokumentów można przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) lub złożyć osobiście w godzinach pracy urzędu.
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemny wezwany do uzupełnienia wniosku.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Na decyzję o odmowie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.

Wydział:

Wydział Środowiska

Kategoria sprawy:

SR - Uprawa roślin

Numer karty

ŚR.29/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIrena Kilelar
Data wytworzenia informacji2020-07-28 13:16:19
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-28 13:16:19
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach28-07-2020 13:16:19