Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

Zezwolenie na zawód przewoźnika drogowego

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy) - wydanie

Co powinienem wiedzieć?

 1. O wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego deklarująca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania transportu drogowego osób lub rzeczy na terenie kraju.
 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
 3. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.
 4. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zwolnienia z konieczności załatwienia sprawy występują w przypadku przewozów drogowych wykonywanych:
  1. pojazdami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - w niezarobkowym przewozie drogowym osób;
  2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
  3. zespołów ratownictwa medycznego oraz w ramach usług transportu sanitarnego
    

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do trzech miesięcy (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51-71 z późn. zm.);

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób.
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców / zatrudnieniu kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym , lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy.
 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
 1. będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
 2. prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
 3. zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
 •  o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a;
 1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  1. Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym (przedsiębiorca, członek zarządu, pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec)
  2. Oświadczenie zarządzającego transportem drogowym wyznaczonego przez przedsiębiorcę
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem drogowym.
 3. Dokument potwierdzający spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
  W drodze odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak: gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone powyżej.
  Wzór podania o udzielenia odstępstwa od konieczności przedłożenia sprawozdania finansowego (nie dotyczy osób fizycznych, niezobligowanych ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 351) do sporządzenia sprawozdań finansowych tj. osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro).

  Do celów obliczenia zdolności finansowej kurs EUR ustala się co roku w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
  Wniosek o udzielenie odstępstwa w toku prowadzonego postępowania w zakresie udzielenia uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej
 4. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz
  ze wskazaniem adresu bazy, jeżeli adres ten jest inny niż adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu.
  Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?").
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo KM
 7. * Dopuszczalne jest przedłożenie wykazu pojazdów do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy. Wykaz pojazdów winien zawierać następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) kraj rejestracji pojazdu
  e) numer VIN
  f) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
  Aktualny wykaz pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego

*Brak obligatoryjności przedłożenia dokumentu do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób na czas nieokreślony pobiera się opłatę w wysokości 1 000 zł.

Zgodnie § 4 pkt. 1 ww. rozporządzenia w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie zezwolenia za każdy pojazd.

Dodatkowo na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 ww. rozporządzenia  za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia lub licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

Przykład: Opłata za wydanie ww. zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób ze zgłoszeniem jednego pojazdu (+ wydanie wypisu) wyniesie 1110 zł. Kolejno dla dwóch zgłoszonych pojazdów (z wydaniem wypisów) 1220 zł, dla trzech 1330 zł).

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy):
1000 zł Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób
Opłata za wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy:
110 zł Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Tel. 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów (określony w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?") przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link:

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.),
 6. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.);
 7. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268 z późn. zm.);
 8. Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51-71 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U.UE.L.2009.300.72-87 z późn. zm.);
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U.UE.L.2009.300.88-105 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (osób, rzeczy)

Numer karty

KM.114/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-24 07:59:29
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-24 07:59:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz24-08-2020 07:59:29