Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Co powinienem wiedzieć?

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

 • od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
 • od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 • gdy została uiszczona nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który powinien zawierać m.in.: dane osobowe wnioskodawcy, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać PESEL, a przy osobie prawnej podać NIP, oryginał dowodu zapłaty, a w przypadku jego braku - wskazanie miejsca jego złożenia, uzasadnienie wniosku, wskazanie organu, w którym była załatwiana sprawa, informację dot. formy zwrotu opłaty skarbowej np. rachunek bankowy wnioskodawcy, kasa Urzędu Miejskiego itp.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej uiszczonej za pełnomocnictwo, do wniosku o zwrot należy dodatkowo dołączyć oświadczenie o treści: „przedmiotowa wpłata wraz pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej w sprawie z zakresu administracji publicznej i sądach w postępowaniu sądowym na terenie Miasta Gliwice” pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę załatwia się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej winien być podpisany przez osobę, która dokonała zapłaty opłaty skarbowej, tj. przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania zgodnie z KRS lub pełnomocnika.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Termin załatwienia sprawy to 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące w szczególnie skomplikowanej sprawie.

Załatwienie sprawy może się wydłużyć, gdyż organ podatkowy wzywa organ, do którego wniesiono wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) do potwierdzenia nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na podstawie przedmiotowej wpłaty lub dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) niepodlegającej opłacie skarbowej lub zwolnionej z opłaty skarbowej.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o zwrot dokonanej wpłaty
  Uwaga:
  gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wpisać PESEL, w przypadku osoby prawnej wpisać NIP.

Przedmiotowy wniosek jest również do pobrania:

 • w Punkcie Informacyjnym Wydziału Podatków i Opłat mieszczącym się na parterze Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesantów,
 • w pokoju 468 mieszczącym się na IV piętrze
 1. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.
 2. Oświadczenie w sprawie zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie pełnomocnictwa
  W przypadku zwrotu opłaty skarbowej uiszczonej za złożenie pełnomocnictwa należy łącznie złożyć:
 • Wniosek – pkt. 1
 • Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks Karny, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444) – pkt. 3.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:

 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
  Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Złożenie wniosku o zwrot dokonanej wpłaty wraz z załącznikami jest wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł PPS-1 - pełnomocnictwo szczególne
17 zł PPD-1 - pełnomocnictwo do doręczeń
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek o zwrot dokonanej wpłaty.

Krok 2
Dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty.

Krok 3
Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik) wraz z dowodem wpłaty, jeśli konieczne jest jej uiszczenie.

Krok 4
Do wniosku o zwrot opłaty skarbowej za pełnomocnictwo dołączyć formularz oświadczenia.

Krok 5
Oryginał wniosku złożyć w Biurze Podawczym (na parterze Urzędu) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Gliwice Wydział Podatków i Opłat, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Krok 6
Zwrot opłaty skarbowej poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę w opłacie skarbowej. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciążył solidarnie, decyzję o zwrocie wydaje się wszystkim solidarnie zobowiązanym do jej zapłaty, natomiast zwrot opłaty skarbowej następuje na rzecz jednej z tych osób lub jednostek, określonej w decyzji o zwrocie.

Krok 7
Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacji w tej sprawie w Wydziale Podatków i Opłat udzielają:

 1. Referat Rachunkowości Podatkowej (RRa) IV piętro: pokój 468 – tel. 32-238-55-38
 2. e-mail: po@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak. Przedmiotowy druk wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zwrot opłaty skarbowej

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

 1. Odwołanie od decyzji można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 2. Zażalenie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice.
 3. Odwołanie/zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania/zażalenia.
 2. Wniesienie odwołania/zażalenia jest wolne od opłat.
 3. Odwołanie/zażalenie powinno zawierać:
 • Zarzuty przeciw decyzji/postanowieniu,
 • Określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania/zażalenia,
 • Wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wydział:

Wydział Podatków i Opłat

Kategoria sprawy:

PO – Opłaty

Numer karty

PO.17/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Hosz
Data wytworzenia informacji2020-09-08 05:49:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-09-08 05:49:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach08-09-2020 05:49:44