Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana - działka, budynek, lokal

Zmiana - działka, budynek, lokal

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów

Co powinienem wiedzieć?

Zmiany dotyczące zmiany właściciela/władającego ujawnia się w ewidencji gruntów z urzędu  na podstawie:

 • zawiadomień z księgi wieczystej
 • aktów notarialnych (z wyłączeniem umów dotyczących wieczystego użytkowania gruntów i własności lokali)
 • ostatecznych decyzji administracyjnych

Zgłoszenie/Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów należy złożyć w przypadku, gdy:

 1. chcemy ujawnić zmianę właściciela nieruchomości na podstawie:
 • postanowienia Sądu ws nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zasiedzenia itp.;
 • aktu poświadczenia dziedziczenia
 1. chcemy ujawnić/zmienić:
 • adres stałego pobytu
 • adres korespondencyjny
 • adres siedziby firmy
 1. chcemy ujawnić zmiany w zakresie przedmiotu nieruchomości, której jesteśmy właścicielem/użytkownikiem wieczystym/władającym:
 • dane dotyczące budynku:

- pola powierzchni użytkowej
- roku zakończenia budowy
- zmiany sposobu użytkowania (funkcji)
- kondygnacji;

 • dane dotyczące zmiany sposobu użytkowania (funkcji) lokalu;
   
 1. chcemy ujawnić zmiany wynikające z opracowań geodezyjnych dotyczące (obowiązuje termin 30 dni licząc od dnia powstania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków) :
 • Pomiar powykonawczy nowego budynku
 • Aktualizacji budynku
 • Usunięcia budynku
 • Aktualizacji użytków
 • Połączenia działek
 • Podziału rolnego
   

Kto może załatwić sprawę?

Kompletny wniosek może złożyć osobiście lub listownie właściciel / władający / pełnomocnik / geodeta uprawniony lub osoba trzecia.
Ważne jednak, aby wniosek był podpisany przez osobę posiadającą prawo do składania wniosków:

 • właściciel
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego lub władający na gruntach publicznych: wieczysty użytkownik,  użytkownik gruntów państwowych i samorządowych,
 • osoba reprezentująca jednostkę organizacyjną sprawującą zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • osoba reprezentująca osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych
 • osoba reprezentująca organ administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych, wojewódzkich zasobów nieruchomości;
 • dzierżawca gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz wydzierżawiający posiadają prawo do zgłaszania zmian na podstawie umów dzierżawy oraz zmian swoich danych osobowych
 • notarialnie upoważniony pełnomocnik. W tym przypadku należy wnieść opłatę skarbową z tego tytułu w wysokości 17 zł
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 7 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Kompletny wniosek podpisany przez właściwą osobę wraz z odpowiednim załącznikiem, który stanowi podstawę ujawnienia zmiany w ewidencji gruntów:

 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub działu spadku (oryginał do wglądu);
 • akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z oryginalną pieczątką PINB (oryginał do wglądu);
 • wskazanie decyzji lub innego dokumentu wydanego przez Wydział Architektury i Budownictwa udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania (funkcji) lokalu/budynku (numer decyzji, numer sprawy, data)
 • wskazanie numeru dokumentacji przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GE.6640.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.
 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać z wirtualnego biura obsługi na stronie: /formularze formularz „Zgłoszenie/wniosek w sprawie wprowadzenia zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków” (dostępny również powyżej w punkcie Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty),
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w Biurze Obsługi Interesantów na parterze budynku lub w Wydziale Geodezji i Kartografii pok. 419 (IV piętro).

Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów lub bezpośrednio w Wydziale Geodezji i Kartografii – pokój 419 (IV piętro);
 • listownie na adres: Urząd Miejski – Wydział Geodezji i Kartografii: 44-100  Gliwice, ul. Zwycięstwa 21;
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP (patrz „Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu”).

Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej (patrz pkt. „Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?").

Krok 4
Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków może być przesłane pocztą lub może być odebrane osobiście przez wnioskodawcę lub inną osobę posiadającą pisemne upoważnienie.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Geodezji i Kartografii – Referat ds Aktualizacji Danych Geodezyjnych,
IV piętro,  pokój 403 lub pod numerem telefonu 32-239-11-59, 32-239-11-43,
oraz (w przypadku zmian dokonywanych na podstawie opracowań geodezyjnych)
IV piętro, pokój 400, 403 lub pod numerami telefonów 32-238-56-68, 32-239-11-43, 32-238-56-69

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • faksem na nr: 32/239-12-23,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP.


„Zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków” wysyłane jest do wnioskodawcy:

 • listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej
 • za pośrednictwem gońca w przypadku doręczeń na terenie miasta Gliwice
 • elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo,  należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 393)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami)
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Geodezji i Kartografii

Kategoria sprawy:

GE - Ewidencja gruntów i budynków

Numer karty

GE.7/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarta Janus
Data wytworzenia informacji2020-07-23 06:55:44
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-23 06:55:44
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 06:55:44