Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana licencji taxi

Zmiana licencji taxi

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zmiana licencji

Co powinienem wiedzieć?

 1. O zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, zgłaszający zmianę danych objętych drukiem licencji.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia jej powstania.
 3. W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić, w terminie 28 dni od dnia ich powstania, z wnioskiem o zmianę treści licencji. Przewoźnik może jednocześnie zawnioskować o wydanie lub zmianę wypisu/wypisów.
 4. Organem właściwym w sprawach zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
 5. W chwili odbioru zmienionej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.
   

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o dostosowanie/zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 2. Aktualny wykaz pojazdów
  W przypadku zmiany pojazdu samochodowego lub numeru rejestracyjnego  wykaz pojazdów zawierający następujące informacje:
  a) markę, typ
  b) rodzaj/przeznaczenie
  c) numer rejestracyjny
  d) numer VIN
  e) wskazanie tytułu prawnego dysponowania pojazdem
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zmian danych objętych licencją, np. zmianę nazwiska, zmianę pojazdu.

 4. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę przedmiotowej licencji (patrz. pkt 5) najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

 5. Pełnomocnictwo KM - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty w wysokości 10% opłaty, o której mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji:

 1. 20 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania do 15 lat
 2. 25 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 3. 30 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Dodatkowo, w przypadku zawnioskowania, na podstawie § 5 ust. 3 pkt. 5ww. rozporządzenia za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za udzielenie licencji, tj.:

 1. 10 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania od 2 do 15 lat
 2. 12,50 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
 3. 15 zł - w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat

Przykład: Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką  wydanej na okres 15 lat wraz ze zmianą wypisu wyniesie 30 zł.

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy
Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką:
20 zł w przypadku okresu jej obowiązywania do 15 lat
25 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 15 do 30 lat
30 zł w przypadku okresu jej obowiązywania powyżej 30 do 50 lat
Opłata za zmianę wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką (zmiana danych, zmiana obszaru powodująca zmianę właściwości organu):
10 zł od 2 do 15 lat
12,50 zł powyżej 15 do 30 lat
15 zł powyżej 30 do 50 lat
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru licencji przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Krok 6
Przy odbiorze zmienionej licencji zwrócić dotychczasową licencję.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
 4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Numer karty

KM.125/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-19 11:11:27
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-19 11:11:27
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz19-08-2020 11:11:27