Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, o ile nie występują roboty budowlane podlegające obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Do zmiany sposobu użytkowania objętej zgłoszeniem należy przystąpić w terminie określonym w zgłoszeniu jednak nie później niż po upływie 2 lat od tego terminu.
Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.
Dodatkowe informacje dotyczące procesu budowlanego a także przykłady uzupełnionych wniosków są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://budowlaneabc.gov.pl

Kto może załatwić sprawę?

 1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr.
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika.
 4. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 7 lokali tzw. „mała wspólnota” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.
 5. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 7 lokali tzw. „duża wspólnota” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.
   

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania  obiektu lub jego części – 30 dni.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada
na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 30 dni.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

 3. Pełnomocnictwo AB
  Jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi wraz z opłatą skarbową 17 zł.

  Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

 4. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu, zwięzły opis techniczny (określający rodzaj,  charakterystykę obiektu  i jego konstrukcję  wraz z danymi techniczno-użytkowymi)oraz w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, a w przypadku podjęcia lub zaniechania w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub  układ obciążeń - ekspertyza techniczna.

 5. W przypadku lokalu usługowego lub produkcyjnego wymagane są uzgodnienia rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych oraz ds. higieniczno-sanitarnych, a dla planowanej działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco pogorszyć stan środowiska przed złożeniem wniosku należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (patrz informacja na stronie Wydziału Środowiska).

UWAGA:
Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w którym należy określić zakres planowanej zmiany sposobu użytkowania.

 1. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
 2. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - w przypadku, gdy "Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)" składa więcej niż jeden inwestor do wniosku należy dołączyć formularz B-4 zawierający dane pozostałych inwestorów.

  W powyższym wypadku opisy i  rysunki winny być opracowane w formie  projektu budowlanego w 4 egzemplarzach, zawierającego inwentaryzację stanu istniejącego i rysunki projektowanych zmian, oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dzień opracowania projektu zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania.

W przypadku wydania pozwolenia na roboty budowlane i zmianę sposobu użytkowania:

I. Za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł

II. Za pozwolenie na budowę:

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej: 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej, nie więcej niż 539 zł
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 91 zł

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany, wymieniony powyżej, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Na przebudowę wznowienie robót budowlanych: 50% stawek określonych w punkcie  II.

Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym oraz dotyczące nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i zdrowia. Opłaty skarbowej nie uiszczają jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy  teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz należy sprawdzić, czy planowana zmiana sposobu użytkowania nie narusza ustaleń tego planu.
W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność uzyskania  decyzji o warunkach zabudowy, o którą należy wystąpić do Wydziału Planowania Przestrzennego.

Krok 2
Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej (patrz powyżej) lub na stanowisku Wydziału AB/PP lub w sekretariacie w pok. 516-518.

Krok 3
Wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku Wydziału AB/PP w Biurze Obsługi Interesantów. Tam również można uzyskać wstępnie ustną informację odnośnie przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Krok 4
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników określonych na drukach wniosków należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Krok 5
Przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania następuje milcząco lub w formie pisma o braku sprzeciwu do zgłoszenia.

UWAGA:
W przypadku wydania pozwolenia na budowę (przebudowę), wraz ze zmianą sposobu użytkowania uprawnieniem do wykonania robót jest  decyzja administracyjna. Postępowanie prowadzone jest w Wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzędu.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacja telefoniczna - Sekretariat Wydziału AB – pok. 516-518 (V piętro) – codziennie w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.
Numer telefonu 32-239-12-37
e-mail: ab@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek wypełniony i podpisany, wraz z wszystkimi załącznikami można przesłać drogą pocztową.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.);
 5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia lub decyzji o nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego poprzez Prezydenta Miasta Gliwice, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W przypadku decyzji o pozwoleniu budowę (przebudowę) wraz ze zmianą sposobu użytkowania stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14-tu dni od daty doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że z tym dniem decyzja może podlegać wykonaniu. Zrzeczenie się prawa do odwołania pociąga za sobą taki skutek, że decyzja jest ostateczna i zarazem prawomocna. Skoro jest prawomocna to nie może być zaskarżona do sądu.

Wydział:

Wydział Architektury i Budownictwa

Kategoria sprawy:

AB - Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części

Numer karty

AB.9/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAleksandra Lemańska, Joanna Kołek
Data wytworzenia informacji2020-07-13 06:25:11
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 06:35:48
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana statusu dokumentuSylwia Niklewicz13-07-2020 06:35:48
2Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz13-07-2020 06:25:11