Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Co powinienem wiedzieć?

Rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest możliwe w stosunku do każdej nieruchomości (mieszkaniowej i użytkowej). W momencie rozłożenia opłaty na raty, użytkownik otrzymuje pisemny harmonogram z wysokością rat i terminami ich zapłaty. Prezydent Miasta Gliwice może odmówić rozłożenia opłaty na raty w przypadku odnotowania zadłużenia na koncie użytkownika lub nieterminowego wnoszenia rat udzielonych w latach poprzednich.

Uwaga: W przypadku rozłożenia opłaty na raty, brak wpłaty którejkolwiek z rat w terminie zgodnym z harmonogramem spowoduje, że pozostała do zapłaty kwota stanie się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1 kwietnia danego roku.

Kto może załatwić sprawę?

O rozłożenie opłaty na raty może ubiegać się użytkownik wieczysty nieruchomości (będący osobą fizyczną lub firmą), albo osoba przez niego upoważniona.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek o rozłożenie opłaty na raty, należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności (tj. do 17 marca danego roku). Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości złożonych wniosków w danym roku oraz od ich poprawności (kompletności). W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, strona wzywana jest do jego  uzupełnienia. Jeśli braki we wniosku nie zostaną uzupełnione, sprawa pozostaje bez biegu, tzn. wniosek nie zostaje rozpatrzony i w konsekwencji opłata roczna nie podlega rozłożeniu na raty.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o rozłożenie na raty opłaty rocznej:

 1. wypełniony wniosek (dostępny na stronie internetowej w okresie ubiegania się o rozłożenie opłaty na raty) bądź pisemna prośba z propozycją ilości, wysokości oraz terminów płatności rat (termin płatności ostatniej raty nie powinien być późniejszy niż 15 listopad danego roku);
 2. W przypadku firm, do wniosku należy załączyć:
 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się o raty oraz w dwóch latach poprzednich;
 • analiza kondycji ekonomiczno-finansowej firmy;

Dokumenty powinny być złożone w oryginałach, bądź poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu przyjmującego wniosek.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Bez opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Krok 2
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Krok 3
Rozpatrzenie wniosku – rozłożenie opłaty na raty wraz z harmonogramem  bądź odmowa rozłożenia na raty (w każdym przypadku użytkownik wieczysty otrzymuje pisemną informację na wskazany we wniosku adres).

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Informacje udzielane są:

 • w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21;
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A, parter, pok. 10;
 • telefonicznie 32-338-64-19
   

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Wniosek  wraz z niezbędnymi dokumentami może zostać przesłany pocztą.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- SEKAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Art. 71, ust. 4 oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 nr 59, poz. 404).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Numer karty

GN.22/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAneta Borzucka
Data wytworzenia informacji2020-07-24 06:44:23
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-12-10 13:07:29
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 06:44:23