Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości (stanowiącej własność Miasta Gliwice) w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości)

Co powinienem wiedzieć?

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste odbywa się na wniosek zainteresowanego (użytkownika wieczystego).

 • W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.
 • Jeżeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, ustala się termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.
 • Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
 • Termin może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika.
 • W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy.
 • W przypadku niedotrzymania terminów, mogą być ustalone dodatkowe opłaty roczne obciążające użytkownika wieczystego, niezależnie od opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Odpowiedzialnym za usługę zmiany treści umowy oddania nieruchomości  w użytkowanie wieczyste jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste składa użytkownik wieczysty, w związku z niedotrzymaniem przez niego postanowień umownych. 

W przypadku zmiany terminów zabudowy nieruchomości, wniosek należy złożyć minimum na 2 miesiące przed upływem tych terminów.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Maksymalnie 2 miesiące.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Warunki wszczęcia czynności mających na celu zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

 1. Złożenie wniosku przez zainteresowanego wraz z wyjaśnieniem przyczyn niedotrzymania umownych terminów lub innych warunków.
 2. We wniosku należy określić terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji umownego celu.
 3. Załącznikami do wniosku są:
 • kopia umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste (oryginał do wglądu),
 • ewentualnie kopia aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego na inną osobę (oryginał do wglądu).
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wnioskodawca ponosi koszty notarialne i koszty sądowe związane ze zmianą wpisów w księdze wieczystej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Podawczym.

Krok 2
Podpisać protokół do porozumienia w przypadku wyrażenia zgody przez właściwy organ na zmianę treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Krok 3
Ustalić termin aktu notarialnego.

Krok 4
Podpisać akt notarialny.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 17, tel. 32-338-64-08
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Nie dotyczy.
Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- SEKAP

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Zmiana treści umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria sprawy:

GN - Użytkowanie wieczyste

Numer karty

GN.23/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMagdalena Muszyńska
Data wytworzenia informacji2020-07-24 06:49:34
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-24 06:49:34
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuAlicja Banach24-07-2020 06:49:34