Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zmiana zezwolenia na przewóz regularny

Zmiana zezwolenia na przewóz regularny

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - zmiana

Co powinienem wiedzieć?

 1. O zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego posiadająca zezwolenie.
 2. Przewoźnik drogowy posiadający zezwolenie jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 3. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
 4. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
  • oznaczenia przedsiębiorcy,
  • siedziby i adresu przedsiębiorcy.
 5. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
  • przebiegu linii regularnej,
  • rozkładu jazdy,
  • zwiększenia pojemności pojazdów,
  • częstotliwości ich kursowania
  • zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.
 6. Organem właściwym w sprawach zmiany, odmowy zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie miasta Gliwice oraz na terenie miasta Gliwice i/lub powiatów: gliwickiego oraz tarnogórskiego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej jest Prezydent Miasta Gliwice.
 7. Odmowa zmiany zezwolenia może nastąpić w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  • zostanie wykazane, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii regularnych z wyjątkiem sytuacji, kiedy linie te są obsługiwane tylko przez jednego przewoźnika lub przez jedną grupę przewoźników,
  • wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z posiadanym zezwoleniem,
  • wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług będących przedmiotem wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji.
    

Kto może załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić osobiście lub upoważnić (udzielić pełnomocnictwa) inną osobę do jej załatwienia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Do akt  sprawy pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Za udzielone pełnomocnictwo należy wnieść opłatę skarbową, szczegółowe informacje znajdują się w pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?" opisu usługi.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Do jednego miesiąca (zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego).
W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:

 1. Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 2. w przypadku zmiany rozkładu jazdy:

  • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

  • Proponowany rozkład jazdy powinien być  zgodny z zapisami ustawy z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz  brzmieniem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.04.2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202).

  • Schemat  połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (w przypadku zmiany przebiegu linii).

  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (w przypadku zmiany przebiegu linii).

 3. w przypadku zmiany oznaczenia lub siedziby i adresu przedsiębiorcy:
 • dokument potwierdzający aktualne oznaczenie lub adres i siedzibę przedsiębiorcy ( kopia zmienionej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób)
 1. Pełnomocnictwo KM 
  - w przypadku działania  ustanowionego pełnomocnika.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za zmianę przedmiotowego zezwolenia (patrz. pkt "Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?") najpóźniej przy odbiorze dokumentu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Zgodnie § 13 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.) za zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłatę w wysokości 10% jak za wydanie zezwolenia.

 1. Opłata za zmianę zezwolenia z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego  do 1 roku - 25 zł
 • do 2 lat - 30 zł
 • do 3 lat - 35 zł
 • do 4 lat - 45 zł
 • do 5 lat - 55 zł
 1. Opłata za zmianę zezwolenia z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórski) wynosi:
 • dla zezwolenia obowiązującego  do 1 roku - 35  zł
 • do 2 lat - 40 zł
 • do 3 lat - 45 zł
 • do 4 lat - 55 zł
 • do 5 lat - 60 zł


* Przy wnioskowanym okresie obowiązywania proszę uwzględnić art. 79 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  Zgodnie z art. 79. ust. 1 działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r., w krajowym transporcie drogowym.

Zgodnie § 14 ust. 2 rozporządzenia za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% jak za wydanie zezwolenia.

Wpłaty należy dokonać w kasie lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu w ING BSK S.A.
ING BSK S.A. nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa) - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa.
Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasach głównego budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 lub przelewem na rachunek bankowy w ING BSK S.A.

Urząd Miejski w Gliwicach
ING BSK S.A nr : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055


(a dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN:  PL51 1050 0099 5261 0410 0000 0055
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW)

Informujemy, że wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach, są przyjmowane przez ING Bank Śląski S.A. we wszystkich jego placówkach na terenie całego kraju bez dodatkowych opłat prowizyjnych.

Opłaty można dokonać on-line. W tym celu należy kliknąć w link, który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A., gdzie będzie można dokonać zapłaty wskazanej kwoty:
Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - zmiana:
25 zł opłata za zmianę zezwolenia z przebiegiem linii wyłącznie na terenie miasta Gliwice
35 zł opłata za zmianę zezwolenia z przebiegiem linii na terenie miasta Gliwice oraz sąsiednich powiatów (gliwicki i /lub tarnogórskim)
Opłata za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:
12,50 zł Przebieg na terenie miasta Gliwice na okres do jednego roku
17,50 zł Gliwice i sąsiedniego powiatu na okres do jednego roku
Opłata alternatywna:
17 zł Opłata skarbowa za pełnomocnictwo
Otrzymane w formie wiadomości e-mail potwierdzenie płatności należy wydrukować i przedstawić w urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wypełnić wniosek

Krok 2
Przygotować wymagane dokumenty.

Krok 3
Istnieje możliwość weryfikacji dokumentów w pokoju 321 (III piętro) Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 4
Złożyć dokumenty w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Krok 5
W przypadku odbioru zezwolenia przez pełnomocnika należy okazać pełnomocnictwo wystawione przez wnioskodawcę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój 321, III piętro
Telefon: 32-238-54-94
e-mail: km@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Komplet dokumentów (określony w pkt "Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?") przesłany może zostać drogą pocztową. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty, proszę o dołączenie dokumentu potwierdzającego jej dokonanie.
Przekazane do organu oryginały dokumentów zostaną odesłane niezwłocznie po zarejestrowaniu podania oraz ich uwierzytelnieniu.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm);
 2. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320);
 5. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202);
 7. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Złożenie do organu przedmiotowego oświadczenia nie podlega wycofaniu.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Wydział:

Wydział Komunikacji - Referat Transportu i Działalności Regulowanej

Kategoria sprawy:

KM - Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Numer karty

Km.127/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMarzena Zdebel
Data wytworzenia informacji2020-08-21 09:08:58
Informację wprowadził do BIPSylwia Niklewicz
Data udostępnienia informacji w BIP2020-08-21 09:08:58
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Utworzenie dokumentuSylwia Niklewicz21-08-2020 09:08:58