Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne / Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Szanowni Państwo, informujemy, że kasy Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostały zlikwidowane.


Opis:

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Co powinienem wiedzieć?

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości występuje się do starosty tj. Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek może złożyć poprzedni właściciel wywłaszczonych nieruchomości lub jego ustaleni spadkobiercy.

Wniosek powinien zostać złożony przez poprzedniego właściciela, wszystkich poprzednich współwłaścicieli lub wszystkich spadkobierców właściciela lub współwłaścicieli.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego rozpoznanie sprawy powinno nastąpić w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu rozpoznania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jeżeli sprawa nie może być załatwiona w tym terminie Organ zawiadomi strony i wyznaczy nowy termin – zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. Okolicznościami uniemożliwiającymi załatwienie sprawy w ww. terminach są np. poszukiwanie akt archiwalnych poza Urzędem Miejskim, konieczność skompletowania innych wymaganych dokumentów na danym etapie realizacji usługi, niezbędność przeprowadzenia podziału geodezyjnego nieruchomości ( np. gdy cel wywłaszczenia został zrealizowany tylko na części wywłaszczonej nieruchomości lub gdy zaszły duże zmiany geodezyjne na nieruchomości tj. kolejne podziały, scalenia, zmiany użytków itp.).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Wniosek powinien być złożony na piśmie i zawierać  nw. informacje:

 1. Dokładne określenie podmiotu występującego z wnioskiem o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w tym podanie numeru PESEL – w przypadku osób fizycznych; numeru NIP – w przypadku osób prawnych, adresu zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W przypadku cudzoziemców nie posiadających obywatelstwa polskiego należy podać: imię i nazwisko, imię ojca, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu.
 2. Dokładne oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek poprzez wskazanie numeru działki, obrębu, numeru księgi wieczystej, położenia (ulicy przy której znajduje się nieruchomość, miejscowości) zgodnie z aktualnym i archiwalnym stanem prawnym nieruchomości. Podanie danych osobowych poprzedniego właściciela wywłaszczonych nieruchomości lub ustalonych jego spadkobierców.
 3. Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach stwierdzające nabycie spadku po poprzednim  właścicielu wywłaszczonych nieruchomości / dotyczy także przypadku, gdy poprzedni właściciel zmarł poza granicami Polski /. Ww. dokumenty są niezbędne, gdy z wnioskiem o zwrot nieruchomości występują spadkobiercy poprzedniego właściciela nieruchomości.
 4. Kserokopia decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu lub innego dokumentu (np. aktu notarialnego) stwierdzającego nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w wyniku  wykupu w trybie przed wywłaszczeniowym – dokumenty te są pożądane lecz nie obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku.
 5. Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika.
   

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Wniosek o zwrot wywłaszczonych nieruchomości zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Celem sprawnego załatwienia sprawy, przed złożeniem wniosku do Urzędu wnioskodawca winien:
Ustalić aktualne i archiwalne dane ewidencyjne nieruchomości niegdyś wywłaszczonych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa w wyniku wykupu w trybie przed wywłaszczeniowym (np. w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu).

Krok 2
Przeprowadzić stosowne postępowanie spadkowe w Sądzie Rejonowym w przypadku, gdy poprzedni właściciel wywłaszczonych nieruchomości zmarł ( jest to konieczne dla organu prowadzącego postępowanie do ustalenia stron postępowania).

Krok 3
Sporządzić pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika.

Krok 4
Przygotować inne dokumenty będące w posiadaniu wnioskodawcy, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości i szybszego załatwienia sprawy ( mogą być kserokopie ww. dokumentów).
Wniosek należy złożyć w Biurze podawczym Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Urzędu

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Jasna 31A
parter, pok. 5, tel. 32-338-64-24
e-mail: gn@um.gliwice.pl

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Sprawę można załatwiać korespondencyjnie, wysyłając pisma pocztą, lub składając osobiście w biurze podawczym Urzędu.
Strona postępowania może ponadto zostać wezwana do złożenia wyjaśnień ustnie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę SEKAP, klikając w link
- Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w częściowo elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).
   

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać pisemnie pocztą, pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy lub ustnie u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski można składać również pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przez starostę/Prezydenta Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej służy odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Wydział:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kategoria sprawy:

GN - Sprzedaż nieruchomości

Numer karty

GN.24/U
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMichał Drabik
Data wytworzenia informacji2020-07-23 12:24:04
Informację wprowadził do BIPAlicja Banach
Data udostępnienia informacji w BIP2020-11-05 15:24:06
Dokonano anonimizacjiNIE
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Zmiana opisu dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:28:45
2Utworzenie dokumentuAlicja Banach23-07-2020 12:24:04